Ułatwienia dostępu

Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji, oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także prowadzi edukację zdrowotną tych osób i członków ich rodzin.

Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy

ul. Wyspiańskiego 14, 39-120 Sędziszów Młp.
tel. 17 2220 853
email: zpo@zozropczyce.pl 

W zakładzie pacjent przebywa czasowo.  Zakład w ramach świadczonych usług współpracuje ze szpitalem opieki krótkoterminowej, ze świadczeniodawcami podstawowej opieki zdrowotnej i placówkami pomocy społecznej.

Odbiorcami świadczeń są przede wszystkim osoby wymagające stałej, długoterminowej opieki i pielęgnacji, z dużymi deficytami samoobsługi i samoopieki, osoby mające określone problemy zdrowotne.

Personel ZPO w Sędziszowie Młp.:

 • Kierownik zakładu mgr Marta Król – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego – przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 14:30;
 • Lekarz prowadzący lek. med. Beata Pawłowska-Błachuta – specjalista chorób wewnętrznych, reumatolog, w trakcie specjalizacji z geriatrii;
 • mgr psychologii Agata Chmiel.

Pozostały personel medyczny: pielęgniarki – mgr pielęgniarstwa, licencjat pielęgniarstwa, specjalistki opieki długoterminowej,  anestezjologii i intensywnej opieki medycznej, resuscytacji krążeniowo-oddechowej (kursy ekg, opieki długoterminowej, opatrywania ran), 3 mgr fizjoterapii.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Sędziszowie Młp.

Świadczenia ZPO

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy zapewnia następujące świadczenia:

 • pielęgnacyjne;
 • rehabilitacyjne;
 • lecznicze;
 • dietetyczne;
 • w zakresie terapii zajęciowej;
 • w zakresie promocji zdrowia;
 • opieka duszpasterska.

Celem pobytu podopiecznego w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym jest:

 • poprawa stanu zdrowia;
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia;
 • aktywizacja i usprawnienie ruchowe;
 • zapewnienie bezpieczeństwa i opieki;
 • uzyskanie maksymalnej samodzielności i niezależności;
 • umacnianie zdrowia;
 • przygotowanie chorego i jego rodziny-opiekunów, bliskich do samoopieki i samo pielęgnacji w warunkach domowych.

 

Organizacja udzielanych świadczeń

Zakład posiada umowę z Podkarpackim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, która obejmuje wyłącznie finansowanie kosztów związanych ze świadczeniem usług medycznych. Podkarpacki Oddział Narodowego Funduszu zdrowia nie finansuje kosztów wyżywienia i zakwaterowania.  Zgodnie z art. 34 a osoba przebywająca w zakładzie ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu osoby przebywającej w zakładzie.

 

Usługi lecznicze

 • opieka lekarską, leczenie farmakologiczne, kontynuacja leczenia farmakologicznego poszpitalnego,
 • niezbędne konsultacje specjalistyczne,
 • podstawowe badania diagnostyczne, ustalanie i stosowanie diety.

 

Rehabilitacja

Rehabilitacja jest procesem medyczno-społecznym, który dąży do zapewnienia osobom niepełnosprawnym godziwego życia. Stanowi nieodłączny element postępowania leczniczego w większości schorzeń, niezależnie od wieku pacjenta. Celem jej jest przywracanie lub kompensacja utraconych funkcji w następstwie choroby, urazów lub kalectwa i ubytków somatycznych za pomocą fizycznych środków, stosowanie działań usprawniających i terapeutycznych a zwłaszcza ruchu. W niektórych specjalnościach medycznych spełnia rolę podstawowego środka leczniczego. W innych przyspiesza proces rekonwalescencji, jeszcze w innych przypadkach polega na ćwiczeniu nie objętych zmianami chorobowymi części ciała w celu uzyskania kompensacyjnej poprawy sprawności ogólnej. Do niewątpliwych zalet rehabilitacji należy brak skutków ubocznych często występujących przy leczeniu farmakologicznym, jak również dodatni na ogół wpływ na stan psychiczny pacjenta.

W naszej placówce stosowana jest kinezyterapia, obejmuje całość zagadnień związanych z leczeniem ruchem. Stanowi podstawę rehabilitacji leczniczej. Jest to zespół odpowiednio dobranych ćwiczeń fizycznych, mających na celu zwiększenie zakresu ruchów w stawach, wzmocnienie siły mięśniowej i podniesienie sprawności ogólnej u osób dotkniętych chorobą lub kalectwem w obrębie narządu ruchu.

Rehabilitacja odbywa się przy użyciu: UGUL, rotorów, rowerów rehabilitacyjnych, tablic do ćwiczeń manualnych, chodzików

Każdy pacjent ma możliwość polepszenia lub utrzymania swojej sprawności ruchowej poprzez korzystanie z usprawniania fizycznego w formie ćwiczeń ogólnokondycyjnych oraz indywidualnych zabiegów zleconych przez lekarza. Osoby leżące są objęte rehabilitacją w formie gimnastyki przyłóżkowej. Osoby bardziej sprawne fizycznie mogą korzystać z ćwiczeń zwiększających siłę mięśniową, poprawiających zakresy ruchu w stawach, jak również doskonalić chód (w zależności od możliwości ogólnozdrowotnych pacjenta- samodzielnie, ze sprzętem pomocniczym bądź asekuracją osób drugich).

 

Terapia zajęciowa

Uzupełnieniem rehabilitacji prowadzonej w ZPO jest terapia zajęciowa, która ma na celu zmotywowanie pacjentów do większego uczestnictwa w życiu społecznym zakładu poprzez ergoterapię (naukę samoobsługi), terapię muzyczną, terapię mowy i czytania, arteterapię oraz inne formy terapii, jak: rekreacyjną, edukacyjną, relaksacyjną.

Tryb kierowania do ZPO

Podstawą skierowania pacjenta do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego jest:

 • podanie do ZPO;
 • wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub;
 • wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych;
 • wywiad pielęgniarki środowiskowo/ rodzinnej lub pielęgniarki oddziału szpitalnego wraz z oceną według zmodyfikowanej skali Barthel.

Sposób i tryb kierowania osób do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego publicznego oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 731).

Do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i/lub w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Do kwalifikacji pacjenta niezbędne jest:

 

Prosimy o pobranie wymaganych dokumentów za pomocą odnośników powyżej.

Witam na nowej stronie internetowej ZOZ Ropczyce

Z ogromną przyjemnością witam Państwa na nowej stronie internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach. Chciałbym podkreślić, że strona wciąż jest w fazie rozwoju i będziemy systematycznie dodawać nowe treści, więc proszę o cierpliwość w tym okresie przejściowym. Na tym etapie Wasze opinie i sugestie są dla nas niezmiernie ważne, dlatego serdecznie zachęcam do dzielenia się uwagami na adres e-mail: kontakt@zozropczyce.pl.

Tomasz Baran
Tomasz Baran
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach