Ułatwienia dostępu

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci

W naszym Ośrodku w Ropczycach dzieci mają możliwość korzystania z kompleksowej rehabilitacji, w której działania z zakresu fizjoterapii wspomagane są terapią neurologopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz terapią integracji sensorycznej. Praca całego zespołu rehabilitacyjnego skupia się na tym, by nasi pacjenci dochodzili do pełni zdrowia, nie tylko w sensie sprawności ruchowej, ale również funkcji psychospołecznej.
 
Na wizytę kwalifikującą do ośrodka lub na wizytę w poradni rehabilitacyjnej prosimy zabrać ze sobą:
 • dowód osobisty,
 • wyniki badań diagnostycznych, w tym badania RTG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego (opisy lub/i nosnik typu CD/DVD z zapisem badania),
 • posiadane wyniki z przeprowadzonych konsultacji,
 • karty informacyjne ze szpitala lub sanatorium,
 • zaświadczenia o odbytej rehabilitacji.
 
Prosimy zgłosić lekarzowi fakt wszczepienia implantów, stymulatorów, uczulenia na światło, padaczki, przyjmowania leków światłouczulających, chorób przewlekłych itp. oraz inne istotnych informacji o dotychczasowym leczeniu.

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

Jakie dzieci mogą być poddane rehabilitacji?

Do Oddziału przyjmowane są w szczególności dzieci:

 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo – porodowego;
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
 • z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
 • z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa);
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe);
 • z miopatiami, zanikami nerwowo – mięśniowymi, następstwami chorób urazowych i zapalnych OUN;
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej;
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.


Kto może skierować Państwa dziecko do Ośrodka?

Skierowanie do Ośrodka Dziennego Dla Dzieci wystawiają lekarze następujących poradni specjalistycznych oraz lekarze specjalności:

 • neonatologicznej,
 • rehabilitacyjnej,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej,
 • chirurgii dziecięcej,
 • endokrynologii dziecięcej,
 • diabetologii dziecięcej,
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.


Przyjęcie do Ośrodka

 • Po przedstawieniu ważnego skierowania ustalana jest, w Rejestracji, data konsultacji lekarskiej.
 • Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 17/22-31-716 w godzinach…
 • Na wizytę prosimy zabierać z sobą posiadane wyniki badań i dokumenty (karty informacyjne z pobytów w szpitalu).
 • Lekarz przyjmujący określa liczbę, częstotliwość, rodzaj, kolejność wykonywanych zabiegów, które mają na celu wspomóc Państwa dziecko.
 • Po zapoznaniu się z problemami pacjenta i ich analizie przez cały zespół możliwe są zmiany w częstotliwości i jakości zabiegów w zależności od potrzeb dziecka i postępów w jego terapii.


Rehabilitacja obejmuje w szczególności:

 • Poradę lekarską;
 • Wielospecjalistyczną poradę terapeutyczną;
 • Świadczenia terapeutyczne z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii;
 • Świadczenia z zakresu diagnozy i terapii neurologopedycznej;
 • Świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej;
 • Świadczenia z zakresu diagnozy i terapii integracji sensorycznej;
 • Świadczenia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej.

 Nasz personel

Lekarz

 • specjalista pediatrii Kinga Myrdek


Fizjoterapeuci

 • mgr Justyna Andreasik
 • tech. Dorota Kazior
 • mgr Katarzyna Pietruś
 • mgr Sylwia Wierzchanowska


Pedagodzy:

 • mgr Halina Handzel-Saj
 • mgr Magdalena Stręk


Psycholodzy:

 • mgr Magdalena Białas
 • mgr Agata Chmiel


Neurologopeda:

 • mgr Monika Gierlach

 


Przez jaki czas można korzystać z rehabilitacji?

Czas pobytu dziecka w ORDDz uzależniony jest od wieku dziecka oraz jego stanu zdrowia. Ośrodek realizuje program wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji dzieci wymagających intensywnego usprawniania. Rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku realizuje się:

 • dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat w czasie nie krótszym niż 1 godzina,
 • dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat w czasie nie krótszym niż 2 godziny,
 • dla dzieci w wieku od 8 do 18 lat w czasie nie krótszym niż 3 godziny.

Czas trwania udzielanych świadczeń dla jednego świadczeniobiorcy wynosi maksymalnie do 120 dni w roku kalendarzowym. Ocena świadczeń opiera się na realizowanych w ORDDz programach terapeutycznych opisanych liczbą i rodzajem wizyt przypadających przeciętnie na jedno dziecko. Ocena skuteczności leczenia odbywa się raz na trzy miesiące lub częściej w zależności od zaleceń lekarza prowadzącego.

W czasie pobytu dziecko objęte jest stałą kontrolą i okresową oceną stanu zdrowia i sprawności według standaryzowanych narzędzi (skale oceny funkcjonalnej, oceny video, neurologiczna ocena zaburzeń ruchowych według metod neurorozwojowych: NDT – Bobath, PNF i inne).

Obowiązki Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka

Ośrodek ściśle współpracuje z Rodzicami lub Opiekunami dziecka. Współpraca polega na uczestnictwie (w miarę możliwości) podczas pracy terapeuty z dzieckiem, poradnictwie, udzielaniu instruktażu w kwestii zaleceń postępowania rehabilitacyjnego.

Konieczne jest pisemne upoważnienie dla osoby (nie będącej Rodzicem), która przyprowadza, i pod opieką której przebywa dziecko w Ośrodku.

Prosimy o powiadomienie (przynajmniej dzień wcześniej) o nieobecności dziecka na terapii, aby umożliwić umówienie w to miejsce innego oczekującego na zabiegi. Jednocześnie informujemy, że dwukrotne niezgłoszenie o niemożliwości uczestnictwa w zajęciach w ramach usprawniania w ORDDz jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu w Ośrodku.

Jak przygotować dziecko na wizytę u fizjoterapeuty?

 • Dobór godziny wizyty najlepiej dopasować do rytmu dobowego dziecka. Jeśli śpi i jest karmione o stałych porach to wybieramy moment jego naturalnej aktywności.
 • Nie może być bezpośrednio po jedzeniu, ale też nie powinien być głodny. Mając to na uwadze i przy założeniu, że odstępy pomiędzy karmieniami wynoszą 3-4 godziny, to optymalną porą na rehabilitację będzie czas od półgodziny do godziny po jedzeniu.
 • Nie może być bezpośrednio po szczepieniu. Należy odczekać minimum 3 dni, a w razie wystąpienia odczynu poszczepiennego czekamy, aż do momentu ustąpienia zmian.
 • Nie może mieć gorączki, ani żadnej infekcji.

Ankieta satysfakcji pacjenta i opiekuna

Ankieta satysfakcji pacjenta i opiekuna z pobytu w ośrodku rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.

Witam na nowej stronie internetowej ZOZ Ropczyce

Z ogromną przyjemnością witam Państwa na nowej stronie internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach. Chciałbym podkreślić, że strona wciąż jest w fazie rozwoju i będziemy systematycznie dodawać nowe treści, więc proszę o cierpliwość w tym okresie przejściowym. Na tym etapie Wasze opinie i sugestie są dla nas niezmiernie ważne, dlatego serdecznie zachęcam do dzielenia się uwagami na adres e-mail: kontakt@zozropczyce.pl.

Tomasz Baran
Tomasz Baran
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach