Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Medycyna Pracy

kafelek medycyna pracy

 

Poradnia Medycyny Pracy jest jednostką podstawową służby medycyny pracy powołana w celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania, a także w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

Poradnia Medycyny Pracy mieści się w Przychodni Rejonowej w Ropczycach, ul. Wyszyńskiego 54 na I piętrze w pokoju 222 i 224, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 14:25.

Rejestracja do Medycyny Pracy - telefonicznie w godzinach pracy poradni:

  • gabinet nr 222, tel. 17 2231 732, 
  • gabinet nr 224, tel. 17 2231 711.

 

W Poradni Medycyny Pracy przyjmują następujący lekarze:

  • lek. med. Agnieszka Kania,
  • lek. med. Anna Pszeniczna.

 

Organem kontrolującym podstawową służbę medycyny pracy jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

Zadania Służby Medycyny Pracy wykonują lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i inne osoby o kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby. Osoby realizujące te zadania przy wykonywaniu czynności zawodowych są niezależne od pracodawców, pracowników i ich przedstawicieli oraz innych podmiotów, na których zlecenie realizują zadania tej służby.

Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów


Skierowania na badania laboratoryjne, konsultacyjne oraz badania dodatkowe wydawane są na podstawie prawidłowo wypełnionego skierowania wydanego przez placówkę dydaktyczną zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. poz. 1651).
Na badanie lekarskie student/uczeń/kandydat do szkoły powinien zgłosić się z:

  1. Wypełnionym skierowaniem pisemnym ze szkół ponadgimnazjalnych (maksymalnie3), w których uczeń ma zamiar rozpocząć naukę.
  2. Rodzicem lub opiekunem prawnym – w przypadku osoby poniżej 18 roku życia. W przypadku zgłoszenia się do ośrodka bez rodzica/opiekuna prawnego winien posiadać pisemną zgodę na przeprowadzenie badania (oświadczenie pobierz tutaj).
  3. Dokumentem tożsamości (aktualną legitymacją szkolną, dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem).
  4. Kserokopią dokumentacji medycznej w przypadku chorób przewlekłych (karty informacyjne ze szpitala lub dokumentacja z leczenia w poradni specjalistycznej).


Art. 21a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175) stanowi, że „pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzanych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki.

 

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175).

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. poz. 1651).