Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Medycyna Pracy

kafelek medycyna pracy

 

Poradnia Medycyny Pracy jest jednostką podstawową służby medycyny pracy powołana w celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania, a także w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

Poradnia Medycyny Pracy mieści się w Przychodni Rejonowej w Ropczycach, ul. Wyszyńskiego 54 na I piętrze w pokoju 222 i 224, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00.

 

 

Do końca paździenika 2020 r. w sprawach ustalenia terminu i godziny wizyty w Poradni Medycyny Pracy prosimy dzwonić na numery Rejestracji Ogólnej:

 

 tel. 17 2218 594, 17 2231 746, 17 2231 754

 

W Poradni Medycyny Pracy przyjmują następujący lekarze:

 • lek. med. Agnieszka Kania,
 • lek. med. Marian Kurek,
 • lek. med. Anna Pszeniczna.

 

Organem kontrolującym podstawową służbę medycyny pracy jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

Zadania Służby Medycyny Pracy wykonują lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i inne osoby o kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby. Osoby realizujące te zadania przy wykonywaniu czynności zawodowych są niezależne od pracodawców, pracowników i ich przedstawicieli oraz innych podmiotów, na których zlecenie realizują zadania tej służby.

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach informuje, że z dniem 15 czerwca 2020 r. nasza Poradnia Medycyny Pracy wznawia wykonywanie badań wstępnych i kontrolnych dla pracowników oraz kierowców, uczniówstudentów.

 

 

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

w zakresie badań medycyny pracy

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach informuje, że w dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568). Powyższa ustawa wprowadziła m.in. przepisy dotyczące przeprowadzania badań medycy pracy, które weszły w życie z mocą od dnia 8 marca 2020 r.

Zgodnie z art. 1 pkt 11 i 17 ww. ustawy wprowadzone zostały następujące zasady przeprowadzania badań w zakresie medycyny pracy w czasie stanu epidemii:

 1. Zawiesza się wykonywanie badań okresowych na czas epidemii, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r. Pracodawca nie jest również zobowiązany do wydania pracownikowi skierowania na badania lekarskie.
 2. Zawiesza się wykonywanie badań lekarskich kierowców wykonujących przewóz drogowy na czas epidemii, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r.
 3. Po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych badań o których mowa w pkt. 1 i 2, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii.
 4. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii.
 5. Badania wstępne i kontrolne może przeprowadzić i wydać orzeczenie lekarskie inny lekarz (w przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzania badania wstępnego lub kontrolnego). W takim przypadku orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii, a pracodawca kieruje pracownika na badania wstępne lub kontrolne. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza będzie wydane w formie zaświadczenia lekarskiego na druku Mz/L-1.

Podstawa prawna: Art. 12a i art. 31m ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

 

 

W związku ze wznowieniem od 15 czerwca 2020 r. wykonywania badań wstępnych i kontrolnych dla pracowników oraz kierowców, uczniów i studentów, informujemy, że tok postępowania wygląda następująco:

 • Pracodawca daje pracownikowi skierowanie na badania profilaktyczne do Poradni Medycyny Pracy;
 • Pracownik kontaktuje się telefonicznie z Rejestracją Ogólną ZOZ Ropczyce w celu ustalenia terminu i godziny wizyty w Poradni MP (gabinet nr 222) oraz omówienia szczegółów dotyczących badań.

   

Do końca paździenika 2020 r. w sprawach ustalenia terminu i godziny wizyty w Poradni Medycyny Pracy prosimy dzwonić na numery Rejestracji Ogólnej:

 

 tel. 17 2218 594, 17 2231 746, 17 2231 754

 

 

Rejestracja do Medycyny Pracy w gabinecie 224 - telefonicznie:

 • gabinet nr 224, tel. 17 2218 61617 2218 61717 2217 616 wewn. 382- w poniedziałki w godz. 10:45 - 12:45, we wtorki i czwartki 11:00 - 12:00, w środy 13:00 - 14:00 oraz w piątki w godz. 8:00 - 14:00.

W razie wątpliwości prosimy kontaktować się dzwoniąc do gabinetu 222 na nr tel. 17 2231 732.

 

 

Podane godziny oraz inne szczegóły dotyczące badań w Poradni Medycyny Pracy w okresie pandemii mogą ulec zmianie. Nowe informacje pojawią się wkrótce. Prosimy o zaglądanie na naszą stronę.

 

 

Wykonujemy badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne, które są realizowane na podstawie zawartej umowy.
Skierowania na badania laboratoryjne, konsultacyjne oraz badania dodatkowe dla osób podejmujących pracę lub pracowników, wydawane są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 12:00 na podstawie prawidłowo wypełnionego skierowania przez pracodawcę wg wzoru zawartego w załączniku nr 3a rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067).

 

Wzór skierowania na badania w zakresie Medycyny Pracy: Skierowanie_na_badanie_lekarskie_wstepne_okresowe_kontrolne.pdf

Wzór umowy na badania w zakresie Medycyny Pracy: Umowa na badania MP.doc

Cennik badań: Cennik Medycyny Pracy.pdf (Uwaga: Cennik dotyczy wyłącznie usług realizowanych w przypadku zawarcia umowy na świadczenia z zakresu Medycyny Pracy).

Badania do celów sanitano-epidemiologicznych są uregulowane w rozdziale 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.).
Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym podlegają:

 • uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby (skierowanie na te badania wystawia kierujący szkołą albo rektor uczelni lub osoba przez nich upoważniona),
 • osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby (skierowanie na te badania wystawia pracodawca albo zlecający wykonanie prac).

Obowiązek wykonania badań osób pracujących w kontakcie z żywnością wynika z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252, z późn. zm.), który stanowi: „osoba pracująca w styczności z żywnością powinna uzyskać określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby”.