Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Medycyna Pracy

kafelek medycyna pracy

 

Poradnia Medycyny Pracy jest jednostką podstawową służby medycyny pracy powołana w celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania, a także w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

Poradnia Medycyny Pracy mieści się w Przychodni Rejonowej w Ropczycach, ul. Wyszyńskiego 54 na I piętrze w pokoju 222 i 224, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00.

 

tel. 17 2231 732, 17 2231 722

 

 

W Poradni Medycyny Pracy przyjmują następujący lekarze:

  • lek. med. Agnieszka Kania,
  • lek. med. Marian Kurek,
  • lek. med. Anna Pszeniczna.

 

Organem kontrolującym podstawową służbę medycyny pracy jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

Zadania Służby Medycyny Pracy wykonują lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i inne osoby o kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby. Osoby realizujące te zadania przy wykonywaniu czynności zawodowych są niezależne od pracodawców, pracowników i ich przedstawicieli oraz innych podmiotów, na których zlecenie realizują zadania tej służby.

 

Wykonujemy badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne, które są realizowane na podstawie zawartej umowy.
Skierowania na badania laboratoryjne, konsultacyjne oraz badania dodatkowe dla osób podejmujących pracę lub pracowników, wydawane są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 12:00 na podstawie prawidłowo wypełnionego skierowania przez pracodawcę wg wzoru zawartego w załączniku nr 3a rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067).

 

Wzór skierowania na badania w zakresie Medycyny Pracy: Skierowanie_na_badanie_lekarskie_wstepne_okresowe_kontrolne.pdf

Wzór umowy na badania w zakresie Medycyny Pracy: Umowa na badania MP.doc

Cennik badań: Cennik Medycyny Pracy.pdf (Uwaga: Cennik dotyczy wyłącznie usług realizowanych w przypadku zawarcia umowy na świadczenia z zakresu Medycyny Pracy).

Badania do celów sanitano-epidemiologicznych są uregulowane w rozdziale 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.).
Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym podlegają:

  • uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby (skierowanie na te badania wystawia kierujący szkołą albo rektor uczelni lub osoba przez nich upoważniona),
  • osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby (skierowanie na te badania wystawia pracodawca albo zlecający wykonanie prac).

Obowiązek wykonania badań osób pracujących w kontakcie z żywnością wynika z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252, z późn. zm.), który stanowi: „osoba pracująca w styczności z żywnością powinna uzyskać określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby”.

Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów


Skierowania na badania laboratoryjne, konsultacyjne oraz badania dodatkowe wydawane są na podstawie prawidłowo wypełnionego skierowania wydanego przez placówkę dydaktyczną zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. poz. 1651).
Na badanie lekarskie student/uczeń/kandydat do szkoły powinien zgłosić się z:

  1. Wypełnionym skierowaniem pisemnym ze szkół ponadgimnazjalnych (maksymalnie3), w których uczeń ma zamiar rozpocząć naukę.
  2. Rodzicem lub opiekunem prawnym – w przypadku osoby poniżej 18 roku życia. W przypadku zgłoszenia się do ośrodka bez rodzica/opiekuna prawnego winien posiadać pisemną zgodę na przeprowadzenie badania (oświadczenie pobierz tutaj).
  3. Dokumentem tożsamości (aktualną legitymacją szkolną, dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem).
  4. Kserokopią dokumentacji medycznej w przypadku chorób przewlekłych (karty informacyjne ze szpitala lub dokumentacja z leczenia w poradni specjalistycznej).


Art. 21a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175, z późn. zm.) stanowi, że „pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzanych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki.

 

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. poz. 1651).