Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Aktualności

Informacja dla odwiedzających!

WSTRZYMANIE ODWIEDZIN

 

W związku z trwającym stanem epidemii koronawirusa oraz infekcjami grypopodobnymi odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w Oddziałach Szpitala Powiatowego im. Św. Ojca Pio w Sędziszowie Młp. są wstrzymane do odwołania

W wyjątkowych przypadkach zgodę na odwiedziny pacjentów wyraża Ordynator oddziału lub lekarz dyżurny.

 

Mając na uwadze trwający okres pandemii oraz bezpieczeństwo pacjentów uprzejmie prosimy wszystkich odwiedzających o stosowanie się do poniżej wymienionych zaleceń (Zarządzenie Dyrektora ZOZ Ropczyce nr 17/2021 z 17.09.2021).

 

Osoba odwiedzająca może odwiedzić pacjenta jeśli spełnienia jeden z trzech warunków:

 1. Gdy upłynęło 14 dni i nie więcej niż 365 dni od podania ostatniej dawki szczepionki – osoba odwiedzająca ma obowiązek przedstawić personelowi medycznemu certyfikat potwierdzający szczepienie.
 2. Jeżeli posiada negatywny wynik badania RT-PCR lub testu antygenowego w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 - wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed odwiedzinami i posiada dokument potwierdzający wynik testu.
 3. Jest ozdrowieńcem, u którego minęło od 11 do 180 dni od daty uzyskania pierwszego pozytywnego testu w kierunku koronawirusa SARS CoV-2 – potwierdzone dokumentem.

Ponadto:

 • Osoba, która ma infekcję dróg oddechowych, kaszel, katar, ból gardła, podwyższoną temperaturę ciała nie może odwiedzać pacjentów.
 • Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie w godzinach od 15:00 do 18:00. Personel oddziału prowadzi rejestr odwiedzających.
 • Pacjenta jednoczasowo odwiedza jedna osoba, a w szczególnych sytuacjach dwie osoby. W sytuacjach szczególnych (wizyt pożegnalnych) zgodę wyraża Kierownik/Lekarz dyżurny oddziału. Odwiedziny mogą trwać maksymalnie 15 minut.
 • Osoba odwiedzająca przeprowadza dezynfekcję rąk po wejściu do szpitala, przed i po kontakcie z pacjentem i jego otoczeniem oraz stosuje środki ochrony indywidualnej wskazane przez personel medyczny.
 • Osoba odwiedzająca nie może poruszać się po szpitalu w inne miejsca niż wyznaczony cel wizyty.
 • W sali wieloosobowej jednoczasowo może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca wśród przebywających w tej sali pacjentów.
 • Zabrania się pacjentom opuszczania oddziału bez zgody personelu medycznego.
 • Dostarczanie dodatkowo paczek dla pacjentów (w niezbędnym zakresie) odbywa się poprzez przekazanie ich personelowi medycznemu.
 • W przypadku braku możliwości odbycia osobistych odwiedzin pacjenta przebywającego na oddziale, personel medyczny umożliwia kontakt w sposób zdalny, poprzez wykorzystanie telefonu lub internetu.

 

 

testy antygenoweLaboratorium Analityczne w Sędziszowie Małopolskim, ul. Wyspiańskiego 14, wykonuje szybkie testy antygenowe w kierunku SARS-COV 2. Testy pobierane są w kontenerze przy budynku szpitala od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 13:00 oraz w soboty i niedziele w godz. 7:30 - 8:00.

 

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości (paszport lub dowód osobisty).

Na test należy się umówić dzwoniąc na numer telefonu 504 947 892.

 

 

Ropczyce, dnia 18.06.2021 r.

 

 

 

Standard organizacyjny teleporady w ramach POZ

Standard organizacyjny teleporady w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej

w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

 

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami.

     Rejestracja telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 18.00.

     W Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach w ramach świadczeń udzielających w Podstawowej Opiece Zdrowotnej Pacjenci mają dostęp do:

 • Porady udzielonej w warunkach ambulatoryjnych
 • Porady udzielonej w warunkach domowych
 • Porady udzielonej przy wykorzystaniu dostępnych systemów łączności tj. teleporady

PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z TELEPORADY

1.   Teleporady w POZ są udzielane przez lekarzy, pielęgniarki, położne w zakresie ich kompetencji:

       1.1. są bezpłatne,

     1.2. skorzystać mogą Pacjenci, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej w SP ZOZ   Ropczyce,

1.3.   teleporady są udzielane przy pomocy telefonicznego systemu łączności; w celu umówienia teleporady Pacjent powinien skontaktować się z placówką, w której ma złożoną deklarację wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej poz,

1.4. teleporadę można również umówić za pośrednictwem osoby trzeciej,

1.5. teleporady są udzielane w godzinach pracy placówki poz,

1.6. teleporada powinna być zrealizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się Pacjenta do podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności, osobistej lub w późniejszym terminie ustalonym w porozumieniu z Pacjentem lub jego opiekunem ustawowym,

1.7. teleporada powinna być zapewniona Pacjentowi w sposób umożliwiający nawiązanie połączenia bez zbędnej zwłoki.

2. Pacjent bez względu na sam fakt teleporady, w przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, zobowiązany jest niezwłocznie udać się do najbliższej placówki medycznej, lub skontaktować się z numerem alarmowym 112, w celu wezwania pogotowia ratunkowego.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Świadczeniodawcy, takich jak awaria urządzeń lub systemów komunikacji czy brak dostępności lekarza, który miał udzielić teleporady, Świadczeniodawca niezwłocznie uzgadnia z Pacjentem nowy termin teleporady.

NUMERY TELEFONÓW DO REJESTRACJI

 1. Przychodnia POZ Ropczyce – centrala: 17 22 18 616, 17 22 18 617, 17 22 18 618,

Numery bezpośrednie - 17 22 18 594, 17 22 31 754, 17 22 31 746, 17 22 31 702

 1. Przychodnia POZ Sędziszów Małopolski – 17 22 20 850, 17 22 12 670
 2. Filia POZ Będziemyśl – 17 22 26 018
 3. Filia POZ Bystrzyca – 17 22 21 476
 4. Filia POZ Czarna Sędziszowska – 17 745 56 36
 5. Filia POZ Iwierzyce – 17 22 21 003
 6. Filia POZ Lubzina – 17 22 12 124
 7. Filia POZ Niedźwiada – 17 22 13 323
 8. Filia POZ Zagorzyce – 17 22 26 129
 9. Filia POZ Armii Krajowej – 17 22 31 129
 10. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna: Ropczyce – 17 22 31 742:
 11. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna: Sędziszów Młp. - 17 22 20 856

Osoba rejestrująca Pacjenta na wizytę (telefonicznie lub osobiście) rozpoznaje potrzebę zdrowotną Pacjenta, weryfikuje możliwość udzielania świadczenia, wpisuje do terminarza przyjęć oraz informuje Pacjenta o dniu i godzinie teleporady oraz prosi o podanie kontaktu telefonicznego.

REALIZACJA TELEPORADY

Osoba udzielająca świadczenia jest zobowiązana do trzykrotnej próby nawiązania kontaktu z Pacjentem w ustalonym terminie, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady. W sytuacji gdy brak kontaktu z Pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem a Pacjent zobowiązany jest do ponownego kontaktu z Rejestracją.

Teleporada następuje po przeprowadzeniu ankiety tożsamości Pacjenta. Personel medyczny zadaje Pacjentowi pytania weryfikujące tożsamość np. PESEL, adres zamieszkania, czy jest ktoś upoważniony do dostępu do dokumentacji medycznej lub informacji o stanie zdrowia, czy Pacjent korzystał ze świadczeń w innej poradni w ramach naszej placówki.

W ramach teleporady lekarz/pielęgniarka/położna poz dokonuje oceny stanu Pacjenta (na podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej), ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista (stacjonarna), wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne – o czym informuje Pacjenta.

Istnieje możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z Pacjentem, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia Pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady – okoliczność ta będzie ustalona w porozumieniu z Pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

W uzasadnionych przypadkach personel medyczny może wystawić e-skierowanie, e -receptę, e-zwolnienie lekarskie, e-zlecenie na wyroby medyczne, zleca badania laboratoryjne lub obrazowe, interpretuje wyniki badań dostępnych w dokumentacji medycznej, udziela informacji na temat przyjmowanych leków.

Personel medyczny w oparciu o przeprowadzony wywiad oraz dokumentacje medyczną może skierować Pacjenta na wizytę stacjonarną.

Osoba udzielająca teleporady dokonuje adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

Przed zakończeniem teleporady lekarz/pielęgniarka/położna poz podsumowuje przeprowadzoną teleporadę i weryfikuje, czy przekazane zalecenia są dla Pacjenta zrozumiałe. W przypadku zgłoszenia przez Pacjenta jakichkolwiek wątpliwości – wyjaśnia je.

REALIZACJA E-RECEPTY

Jeśli podczas teleporady personel medyczny wystawia e-receptę, Pacjent otrzymuje SMS-a z 4 cyfrowym kodem PIN umożliwiającym zrealizowanie e-recepty w aptece bądź też 4-cyfrowy kod PIN jest podawany Pacjentowi już w trakcie teleporady. Wystawioną e-receptę można zrealizować w dowolnej aptece, podając otrzymany numer PIN oraz numer PESEL. Leki z e-recept można wykupić w różnych aptekach. Nie trzeba szukać apteki, która będzie miała (lub zamówi) wszystkie przepisane leki. Można kupić część leków w jednej aptece, a część w drugiej. Jest to duże ułatwienie, jeśli zależy Pacjentowi na niższej cenie leku lub jeśli Pacjent jest w podróży.

Należy jednak pamiętać, że wszystkie przepisane opakowania jednego leku trzeba wykupić w tej samej aptece, w której wykupiono pierwsze opakowanie. Można rozłożyć ten zakup w czasie i najpierw kupić tylko jedno opakowanie, a dopiero po jakimś czasie kolejne. Jednak po to kolejne opakowanie leku należy przyjść do tej apteki, w której kupiono pierwsze. Inna apteka go nie sprzeda.

REALIZACJA E-SKIEROWANIA

Jeśli podczas teleporady personel medyczny wystawia e- skierowanie, Pacjent otrzymuje SMS z 4 cyfrowym kodem PIN bądź też 4-cyfrowy kod PIN jest podawany Pacjentowi już w trakcie teleporady. Wystawione e-skierowanie można zarejestrować osobiście lub telefonicznie u wybranego Świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w zakresie objętym skierowaniem podając 4-cyfrowy kod i PESEL.

SPOSÓB REALIZACJI E-ZWOLNIENIA

Lekarz elektronicznie wystawia i podpisuje e-zwolnienie. W przypadku gdy pracodawca (płatnik składek) nie ma profilu na Platformie Usług Elektronicznych (lekarzowi podpowie to system), Pacjent otrzymuje wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego, wraz z jego podpisem i pieczątką. W takiej sytuacji należy samemu dostarczyć zwolnienie lekarskie do pracodawcy w ciągu 7 dni.

REALIZACJA E-ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE

Jeśli podczas teleporady personel medyczny wystawia e-zlecenie na wyroby medyczne, Pacjent otrzymuje przez telefon lub SMS-a numer zlecenia, który uprawnia do zrealizowania tego zlecenia w dowolnie wybranej placówce aptecznej lub w sklepie medycznym.

REALIZACJA ZLECEŃ DODATKOWYCH

W przypadku zlecenia badań dodatkowych tj. laboratoryjnych, badań EKG, zleceń dla pielęgniarki, wykonania iniekcji, lekarz poz wystawia zlecenia w programie informatycznym przychodni a zlecenia są realizowane w gabinecie zabiegowym.

AKTYWACJA INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA (IKP)

Internetowe Konto Pacjenta to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia, w której szybko i bezpośrednio można sprawdzić informacje o swoim zdrowiu:

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

Dzięki aktywacji Internetowego Konta Pacjenta (IKP), pacjent ma dostęp do swojej dokumentacji medycznej, w tym do:

 • E-recepty
 • E-skierowania
 • Wyników badań
 • Wypisu ze szpitala
 • Informacji o wysokości refundacji kupionych leków i innych produktów medycznych
 • Świadczeń realizowanych w ramach NFZ (na przykład przebytego zabiegu lub badania)
 • Wytycznych dotyczących zaleconej dawki leków
 • Informacji o zaplanowanych świadczeniach refundowanych przez NFZ (dot. np. wizyty u lekarza specjalisty czy planowanego terminu rehabilitacji)

Poprzez IKP Pacjent ma możliwość złożenia e-Deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ, a także może zapoznać się z obecnie aktywnymi deklaracjami.

 

Szanowni Pacjenci!

 

Prosimy o wypełnienie anonimowych Ankiet satysfakcji pacjenta z otrzymanych w naszych placówkach usług zdrowotnych. Państwa opinie i uwagi będą pomocne w opracowaniu programu poprawy jakości naszych usług.

Ankiety można wypełnić w postaci papierowej i pozostawić w naszych placówkach (Przychodnie Rejonowe i Szpital Powiatowy), pobrać ze strony internetowej pliki pdf, wydrukować je, wypełnić i wysłać na adres siedziby ZOZ Ropczyce (podany w zakładce kontakt) lub wypełnić i przesłać formularz online.

 

Zachęcamy do wypełniania ankiet online. W tym celu prosimy o wybór jednego z poniższych formularzy: