Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Get Adobe Flash player

Aktualności

Ropczyce, dnia 07.03.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Z DNIA 07.03.2019 r.

 

działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

 

DYREKTOR ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w ROPCZYCACH

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54

 

zaprasza do uczestnictwa w konkursie i składania ofert w zakresie anestezjologii na OAiIT i IP.

 

Szczegóły i załączniki:

 

Ropczyce, dnia 05.03.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Z DNIA 05.03.2019 r.

 

działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

 

DYREKTOR ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w ROPCZYCACH

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54

 

zaprasza do uczestnictwa w konkursie i składania ofert w zakresie pielęgniarstwa środowiska szkolnego.

 

Szczegóły i załączniki:

 

Ropczyce, dnia 22.02.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Z DNIA 22.02.2019 r.

 

działając na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)

 

DYREKTOR ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w ROPCZYCACH

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54

 

zaprasza do uczestnictwa w konkursach i składania ofert w zakresach wymienionych w załączonych niżej zestawach dokumentów.

 

Szczegóły i załączniki:

 

 

 

Ropczyce, dnia 22.02.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Z DNIA 22.02.2019 r.

 

działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

 

DYREKTOR ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w ROPCZYCACH

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54

 

zaprasza do uczestnictwa w konkursie i składania ofert w zakresie badań diagnostycznych.

 

Szczegóły i załączniki:

Zmiana nr 1 dot. Ogłoszenia                                                                               5.03.2019 r.

 

Zmiana Nr 1

dotycząca

Ogłoszenia z dnia 22.02.2019

O konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych - diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej i diagnostyki nie obrazowej, konsultacji specjalistycznych dla potrzeb ZOZ w Ropczycach.

W druku oferty cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do SWK dodaje się pozycje w brzmieniu:

214 Monitorowanie Lamotryginy

215 Monitorowanie Levetiracetamu

216 Monitorowanie Topiramatu

217 Monitorowanie Oksykarbamazepiny

 

SWKO zał. nr 3 OFERTA CENOWA po zmianie nr 1.docx

Zmiana nr 1 pdf

 

Zmiana nr 2 dot. Ogłoszenia                                                                               15.03.2019 r.

  

Zmiana Nr 2

dotycząca

Ogłoszenia z dnia 22.02.2019

O konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych - diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej i diagnostyki nie obrazowej, konsultacji specjalistycznych dla potrzeb ZOZ w Ropczycach.

  1. W załączeniu nowy druk oferty cenowej - załącznik nr 3 do SWK.
  2. W ogłoszeniu zmienia się pkt 3. i otrzymuje brzmienie:

„Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert nr 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie …” do dnia 27.03.2019 r. godz. 09:30 w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach lub przesłać pocztą na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce.”

  1. W ogłoszeniu zmienia się pkt 4. i otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2019 r o godzinie 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie”

  1. W ogłoszeniu zmienia się pkt 5. i otrzymuje brzmienie:

„Rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w dniu 28.03.2019 r.”

Zmiana nr 2 pdf

SWKO zał. nr 3 OFERTA CENOWA po zmianie nr 2.docx

 

 

Ropczyce, dnia 13.09.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Z DNIA 13.09.2018 r.

 

działając na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz.U. z 2018 r. poz. 160)

 

DYREKTOR ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w ROPCZYCACH

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54

 

zaprasza do uczestnictwa w konkursach i składania ofert w zakresach wymienionych w załączonych niżej zestawach dokumentów.

 

Szczegóły i załączniki: