Ułatwienia dostępu

Najem lokalu użytkowego przeznaczonego na Punkt Apteczny w Iwierzycach na okres 10 lat

OGŁOSZENIE NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI

z dnia 15.05.2024 r.

 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach zwanym dalej ZOZ ogłasza ustny przetarg nieograniczony na: „Najem lokalu użytkowego przeznaczonego na Punkt Apteczny w Iwierzycach na okres 10 lat
 2. Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony: od 01.06.2024 r. do 31.05.2034 r.
 3. Cena wywoławcza za 1 miesiąc najmu wynosi:  980,00 zł netto.
 4.  Minimalna kwota postąpienia w licytacji: 50,00 zł netto
 5. Termin przetargu: 21.05.2024 r.  godzina: 10:00
 6. Miejsce przetargu: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce  – sekretariat (III piętro).

 7. Dodatkowe informacje: Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 17 22 31 734. Oględzin obiektu można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod wskazanym wyżej numerem. Osobami do kontaktu ze strony ZOZ są: p. Wiesława Janik oraz p. Mariola Paszkowska.

 8. Unieważnienie postępowania: Przedmiotowe postępowanie może zostać unieważnione  bez podania przyczyn na każdym jego etapie.

 9. Warunki udziału w przetargu:
  – Kluczowym wymogiem uczestnictwa w przetargu jest pełnoletność i pełna zdolność do czynności prawnych.
  – Udział w przetargu może wziąć osoba upoważniona do reprezentowania Najemcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Najemcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Najemcy na podstawie stosownego pełnomocnictwa. W celu sprawnego przeprowadzenia licytacji zaleca się, aby posiadać wydruk ze stosownego rejestru.
  – W przypadku Najemców  wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy najmu osoba upoważniona do reprezentacji  powinna posiadać stosowne pełnomocnictwo  do reprezentowania wszystkich najemców wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy najmu, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Najemców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno zostać przekazane w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
  – Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument pozwalający na identyfikację tożsamości np. dowód osobisty.
  – Najemca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań finansowych powstałych w  przypadku zawarcia umowy.

 10. Szczegółowe Warunki Najmu:
  Lokalizacja: Filia Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Młp. – Iwierzyce, 39-124 Iwierzyce 81, Działka nr 644/1.
  Powierzchnia lokalu: 52,80 m2.
  Najemca zobowiązany jest do użytkowania lokalu z przeznaczeniem na Punkt Apteczny.
  Najemca zobowiązany jest do wykonania remontu wynajmowanego lokalu na własny koszt w celu dostosowania pomieszczenia do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, technicznych, sanitarnych i higienicznych określonych dla budynków użyteczności publicznej i pomieszczeń pracy.
  Najemca zobowiązany jest  do montażu na własny koszt klimatyzacji  typu multisplit – ochładzającego pomieszczenie punktu aptecznego wraz z przylegającym pomieszczeniem poczekalni pacjentów w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy.
  W trakcie sezonu zimowego Najemca zobowiązany jest do odśnieżania dojścia do apteki (schody, pochylnia, chodnik).
  Minimalna stawka czynszu za wynajem lokalu wynosi 980,00 zł netto miesięcznie i będzie waloryzowana corocznie wg. wskaźnika GUS.
  Najemca zobowiązany jest do opłacania rachunków za prąd, wodę, ścieki, odpady komunalne według faktycznego zużycia.
  W celu dokładnego zapoznania się ze stanem faktycznym lokalu będącego przedmiotem najmu, ZOZ zaleca odbycie wizji lokalnej przed terminem przetargu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu z przedstawicielem ZOZ.

 11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, ZOZ informuje, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Prawo zamówień publicznych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
  − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
  – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
  − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@zozropczyce.pl

Po rozpatrzeniu skargi podejmiemy działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, która złożyła skargę. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wersja papierowa dokumentu „Polityki Ochrony Danych Osobowych” znajduje się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.   

 

Witam na nowej stronie internetowej ZOZ Ropczyce

Z ogromną przyjemnością witam Państwa na nowej stronie internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach. Chciałbym podkreślić, że strona wciąż jest w fazie rozwoju i będziemy systematycznie dodawać nowe treści, więc proszę o cierpliwość w tym okresie przejściowym. Na tym etapie Wasze opinie i sugestie są dla nas niezmiernie ważne, dlatego serdecznie zachęcam do dzielenia się uwagami na adres e-mail: kontakt@zozropczyce.pl.

Tomasz Baran
Tomasz Baran
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach