ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

 

W naszym Ośrodku w Ropczycach dzieci mają możliwość korzystania z kompleksowej rehabilitacji, w której działania z zakresu fizjoterapii wspomagane są terapią neurologopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz terapią integracji sensorycznej. Praca całego zespołu rehabilitacyjnego skupia się na tym, by nasi pacjenci dochodzili do pełni zdrowia, nie tylko w sensie sprawności ruchowej, ale również funkcji psychospołecznej.

 

Ankieta satysfakcji pacjenta i opiekuna ośrodka rehabilitacji dla dzieciośrodka rehabilitacji dla dzieci.

 

Jakie dzieci mogą być poddane rehabilitacji?

 

Do Oddziału przyjmowane są w szczególności dzieci:

 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo - porodowego;
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
 • z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
 • z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa);
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe);
 • z miopatiami, zanikami nerwowo - mięśniowymi, następstwami chorób urazowych i zapalnych OUN;
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej;
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

 

 

Kto może skierować Państwa dziecko do Ośrodka?

 

Skierowanie do Ośrodka Dziennego Dla Dzieci wystawiają lekarze następujących poradni specjalistycznych oraz lekarze specjalności:

 • neonatologicznej,
 • rehabilitacyjnej,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej,
 • chirurgii dziecięcej,
 • endokrynologii dziecięcej,
 • diabetologii dziecięcej,
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Przyjęcie do Ośrodka

 • Po przedstawieniu ważnego skierowania ustalana jest, w Rejestracji, data konsultacji lekarskiej.
 • Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 17/22-31-716 w godzinach...
 • Na wizytę prosimy zabierać z sobą posiadane wyniki badań i dokumenty (karty informacyjne z pobytów w szpitalu).
 • Lekarz przyjmujący określa liczbę, częstotliwość, rodzaj, kolejność wykonywanych zabiegów, które mają na celu wspomóc Państwa dziecko.
 • Po zapoznaniu się z problemami pacjenta i ich analizie przez cały zespół możliwe są zmiany w częstotliwości i jakości zabiegów w zależności od potrzeb dziecka i postępów w jego terapii.

 

Rehabilitacja obejmuje w szczególności:

 • Poradę lekarską;
 • Wielospecjalistyczną poradę terapeutyczną;
 • Świadczenia terapeutyczne z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii;
 • Świadczenia z zakresu diagnozy i terapii neurologopedycznej;
 • Świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej;
 • Świadczenia z zakresu diagnozy i terapii integracji sensorycznej;
 • Świadczenia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej.

 

 

Nasz personel

 

Lekarz

 • specjalista neurologii i neurologii dziecięcej Małgorzata Bocheńska

Fizjoterapeuci

 • mgr Justyna Andreasik
 • tech. Dorota Kazior
 • mgr Katarzyna Pietruś
 • mgr Sylwia Wierzchanowska
 • mgr Paulina Wójcik
 • mgr Zuzanna Wójcik-Ptak

Pedagodzy:

 • mgr Halina Handzel-Saj
 • mgr Magdalena Stręk

Psycholog:

 • mgr Agata Chmiel

Neurologopeda:

 • mgr Monika Gierlach

Masażysta:

 • tech. masażysta Krzysztof Gąsior

 

 

 

Przez jaki czas można korzystać z rehabilitacji?

 

Czas pobytu dziecka w ORDDz uzależniony jest od wieku dziecka oraz jego stanu zdrowia. Ośrodek realizuje program wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji dzieci wymagających intensywnego usprawniania. Rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku realizuje się:

 

 • dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat w czasie nie krótszym niż 1 godzina,
 • dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat w czasie nie krótszym niż 2 godziny,
 • dla dzieci w wieku od 8 do 18 lat w czasie nie krótszym niż 3 godziny.

 

Czas trwania udzielanych świadczeń dla jednego świadczeniobiorcy wynosi 120 dni w roku kalendarzowym i od 1 do 5 razy w tygodniu. Ocena świadczeń opiera się na realizowanych w ORDDz programach terapeutycznych opisanych liczbą i rodzajem wizyt przypadających przeciętnie na jedno dziecko. Ocena skuteczności leczenia odbywa się raz na trzy miesiące lub częściej w zależności od zaleceń lekarza prowadzącego.

W czasie pobytu dziecko objęte jest stałą kontrolą i okresową oceną stanu zdrowia i sprawności według standaryzowanych narzędzi (skale oceny funkcjonalnej, oceny video, neurologiczna ocena zaburzeń ruchowych według metod neurorozwojowych: NDT – Bobath, PNF i inne).

 

 

Obowiązki Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka

 

Ośrodek ściśle współpracuje z Rodzicami lub Opiekunami dziecka. Współpraca polega na uczestnictwie (w miarę możliwości) podczas pracy terapeuty z dzieckiem, poradnictwie, udzielaniu instruktażu w kwestii zaleceń postępowania rehabilitacyjnego.

Konieczne jest pisemne upoważnienie dla osoby (nie będącej Rodzicem), która przyprowadza, i pod opieką której przebywa dziecko w Ośrodku.

Prosimy o powiadomienie (przynajmniej dzień wcześniej) o nieobecności dziecka na terapii, aby umożliwić umówienie w to miejsce innego oczekującego na zabiegi. Jednocześnie informujemy, że dwukrotne niezgłoszenie o niemożliwości uczestnictwa w zajęciach w ramach usprawniania w ORDDz jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu w Ośrodku.

 

 

Jak przygotować dziecko na wizytę u fizjoterapeuty?

 • Dobór godziny wizyty najlepiej dopasować do rytmu dobowego dziecka. Jeśli śpi i jest karmione o stałych porach to wybieramy moment jego naturalnej aktywności.
 • Nie może być bezpośrednio po jedzeniu, ale też nie powinien być głodny. Mając to na uwadze i przy założeniu, że odstępy pomiędzy karmieniami wynoszą 3-4 godziny, to optymalną porą na rehabilitację będzie czas od półgodziny do godziny po jedzeniu.
 • Nie może być bezpośrednio po szczepieniu. Należy odczekać minimum 3 dni, a w razie wystąpienia odczynu poszczepiennego czekamy, aż do momentu ustąpienia zmian.
 • Nie może mieć gorączki, ani żadnej infekcji.