Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

 

Najczęściej zadawane pytania

 

 

Żeby przybliżyć Ci prawa pacjenta, przedstawiamy wybrane najważniejsze zagadnienia i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeżeli jesteś zainteresowany poszerzeniem swojej wiedzy na ten temat, znajdziesz ją w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta lub ustawie o działalności leczniczej, a także na stronach instytucji nadzorujących przestrzeganie praw pacjenta (patrz podstawy prawne).

 
Masz prawo wyrażenia zgody na zaproponowane leczenie lub zgłoszenie sprzeciwu. Dowiedz się kiedy i w jaki sposób możesz to zrobić.
Kiedy dziecko może nie wyrazić zgody na proponowane leczenie? Czy może bez opieki korzystać ze świadczeń? Tu znajdziesz odpowiedź.
Dowiedz się, kto może uzyskać informacje o stanie Twojego zdrowia.
Kiedy, w czasie korzystania z pomocy medycznej przez Ciebie, ma prawo być obecna bliska Ci osoba? Czy możesz odmówić obecności innych osób? Zapoznaj się ze swoimi prawami.
Dokumentacja medyczna prowadzona przez świadczeniodawcę (w przychodni, szpitalu, poradni) jest jego własnością, jednak masz pełne prawo wglądu w nią. Zapoznaj się z zasadami dostępu do dokumentacji leczenia.
Każdy ma prawo oczekiwać poszanowania swoich praw. Jeżeli uważasz, że zostałeś niewłaściwie potraktowany w placówce, która świadczy usługi w ramach umowy z NFZ, możesz złożyć skargę do Funduszu.
Niektórym pacjentom przysługują uprawnienia szczególne takie jak np. bezpłatne leki, korzystanie ze świadczeń bez skierowania, czy też pobyt w sanatorium. Sprawdź komu one przysługują.
Wykaz aktów prawnych, w których mowa jest o prawach pacjenta.
 
 
 
 
 
 
Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (na podstawie art. 24, 24a 24b, 24c i 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) mają:
  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • kombatanci,
  • żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
  • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
- po okazaniu dokumentu potwierdzającego przysługujące im uprawnienia.

 

 

W przypadku ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej, skierowanie nie jest wymagane do świadczeń (na podstawie art. 57 ust. 2 w/w ustawy):

1) ginekologa i położnika;
2) dentysty;
3) wenerologa;
4) onkologa;
5) psychiatry;
6) dla osób chorych na gruźlicę;
7) dla osób zakażonych wirusem HIV;
8) dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów;
9) dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
10) dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego;
11) dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
12) dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.