ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

Prawa Pacjenta

prawa pacjenta

 
 

 Rzecznik Praw PacjentaLaczy nas pacjent

 

 

Zadzwoń do nas! Porozmawiaj z przedstawicielem organizacji pacjentów o zagadnieniach związanych z:

 • zakażeniami HCV;
 • psychoonkologią;
 • procesem diagnostyki i leczenia onkologicznego;
 • terapią dzieci chorych na padaczkę;
 • problemami z łuszczycą;
 • niedoborem antytrypsyny (alfa-1);
 • medycyną integralną i terapiami komplementarnymi;
 • stomią;
 • oddawaniem szpiku i przeszczepianiem komórek macierzystych;
 • problemami nietrzymania moczu;
 • depresją, zaburzeniami pamięci i demencją (choroba Alzheimera, zespoły otępienne);
 • i innymi chorobami.

 

Informacje o dyżurach: www.rpp.gov.pl/porady-ekspertow-ngo

 

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (na podstawie art. 24, 24a 24b, 24c i 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”) oraz ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej osób represjonowanych z powodów politycznych ( Dz.U. 2017 poz. 1386) mają:

 

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,

 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
  • Kobiety w ciąży,
  • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
  • Świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • Kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • Osoby deportowane do pracy przymusowej lub osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.

Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których  mowa wyżej w dniu zgłoszenia.

            W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

            Świadczenia ambulatoryjne z zakresu rehabilitacji leczniczej powinny być udzielane ww. osobom poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących, ale w przypadku tych świadczeń data udzielania świadczenia może zostać wyznaczona w terminie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia.

 

Najczęściej zadawane pytania

 

 

Żeby przybliżyć Ci prawa pacjenta, przedstawiamy wybrane najważniejsze zagadnienia i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeżeli jesteś zainteresowany poszerzeniem swojej wiedzy na ten temat, znajdziesz ją w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta lub ustawie o działalności leczniczej, a także na stronach instytucji nadzorujących przestrzeganie praw pacjenta (patrz podstawy prawne).

 
Masz prawo wyrażenia zgody na zaproponowane leczenie lub zgłoszenie sprzeciwu. Dowiedz się kiedy i w jaki sposób możesz to zrobić.
Kiedy dziecko może nie wyrazić zgody na proponowane leczenie? Czy może bez opieki korzystać ze świadczeń? Tu znajdziesz odpowiedź.
Dowiedz się, kto może uzyskać informacje o stanie Twojego zdrowia.
Kiedy, w czasie korzystania z pomocy medycznej przez Ciebie, ma prawo być obecna bliska Ci osoba? Czy możesz odmówić obecności innych osób? Zapoznaj się ze swoimi prawami.
Dokumentacja medyczna prowadzona przez świadczeniodawcę (w przychodni, szpitalu, poradni) jest jego własnością, jednak masz pełne prawo wglądu w nią. Zapoznaj się z zasadami dostępu do dokumentacji leczenia.
Każdy ma prawo oczekiwać poszanowania swoich praw. Jeżeli uważasz, że zostałeś niewłaściwie potraktowany w placówce, która świadczy usługi w ramach umowy z NFZ, możesz złożyć skargę do Funduszu.
Niektórym pacjentom przysługują uprawnienia szczególne takie jak np. bezpłatne leki, korzystanie ze świadczeń bez skierowania, czy też pobyt w sanatorium. Sprawdź komu one przysługują.
Wykaz aktów prawnych, w których mowa jest o prawach pacjenta.
 

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (na podstawie art. 24, 24a 24b, 24c i 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”) oraz ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej osób represjonowanych z powodów politycznych ( Dz.U. 2017 poz. 1386) mają:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • Kobiety w ciąży,
 • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • Świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • Kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • Osoby deportowane do pracy przymusowej lub osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.

 

Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

      Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których  mowa wyżej w dniu zgłoszenia.

   W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

      Świadczenia ambulatoryjne z zakresu rehabilitacji leczniczej powinny być udzielane ww. osobom poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących, ale w przypadku tych świadczeń data udzielania świadczenia może zostać wyznaczona w terminie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia.

 

 

W przypadku ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej, skierowanie nie jest wymagane do świadczeń (na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych):

 

1.  ginekologa i położnika;

2.  dentysty;

3.  wenerologa;

4.  onkologa;

5.  psychiatry;

6.  dla osób chorych na gruźlicę;

7.  dla osób zakażonych wirusem HIV;

8.  dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób               represjonowanych z powodów politycznych;

9.  dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;

10. dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa       odwykowego;

11. dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza                 granicami państwa;

12. dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;

13. dla świadczeniobiorców do 18 r. ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą       życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

14. dla świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.