Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Get Adobe Flash player

Prawa Pacjenta

prawa pacjenta

 
 

RODO - Ochrona danych osobowych

 

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych (dla Pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach)

 

Informujemy Cię, że Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach przetwarza Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 

1. Administrator Danych Osobowych

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, 39-100 Ropczyce ul. Ks. kard. St. Wyszyńskiego 54

 

2. Inspektor Ochrony Danych

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach został powołany Inspektor Ochrony Danych.

Z Inspektorem Ochrony Danych, możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon:17 2231 741 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 

3. Cele i podstawy przetwarzania:

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ZOZ w Ropczycach, czyli realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U.2004 Nr 210 poz. 2135 z późniejszymi zmianami oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 z późniejszymi zmianami (art. 6 ust. 1 lit. F RODO);

 

4. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

Imię i nazwisko, Nr dowodu tożsamości, Nr PESEL, datę urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, dane o poradach lekarskich, dane o hospitalizacjach, dane o badaniach diagnostycznych wraz z wynikami i inne informacje o stanie zdrowia niezbędne do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

5. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

-        pracownikom ZOZ i innym osobom wykonującym badania lub inne świadczenia opieki zdrowotnej na rzecz ZOZ w Ropczycach na podstawie imiennych upoważnień,

-        podmioty uprawnione do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów (NFZ, ZUS, Policja, Prokuratura, Sąd, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa).

-        podmioty zajmujące się serwisowaniem systemów informatycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, dla potrzeb realizacji umów serwisowych, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tych umów, na podstawie indywidualnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

-        Podmioty lecznicze z którymi ZOZ Ropczyce ma podpisana umowę o współpracy (badania laboratoryjne, diagnostyczne, konsultacje)

 

6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru

Gospodarczego.

 

7. Okres przechowywania danych

-  Przez okres przechowywania dokumentacji medycznej określony przez właściwe przepisy prawa,

-  W wypadku umów serwisowych przez czas niezbędny do realizacji konkretnej czynności wynikającej z rodzaju awarii i umowy serwisowej.

 

8. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie
 4. skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego oraz do dochodzenia swoich praw przed sądem powszechnym.

 

Administrator Danych Osobowych

 

 Rzecznik Praw PacjentaLaczy nas pacjent

 

 

Zadzwoń do nas! Porozmawiaj z przedstawicielem organizacji pacjentów o zagadnieniach związanych z:

 • zakażeniami HCV;
 • psychoonkologią;
 • procesem diagnostyki i leczenia onkologicznego;
 • terapią dzieci chorych na padaczkę;
 • problemami z łuszczycą;
 • niedoborem antytrypsyny (alfa-1);
 • medycyną integralną i terapiami komplementarnymi;
 • stomią;
 • oddawaniem szpiku i przeszczepianiem komórek macierzystych;
 • problemami nietrzymania moczu;
 • depresją, zaburzeniami pamięci i demencją (choroba Alzheimera, zespoły otępienne);
 • i innymi chorobami.

 

Informacje o dyżurach: www.rpp.gov.pl/porady-ekspertow-ngo

 

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (na podstawie art. 24, 24a 24b, 24c i 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”) oraz ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej osób represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. 2017 poz. 1386) mają:

 

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci i osoby represjonowane,
 • żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • kobiety w ciąży, dzieci do 18 r. ż. na podstawie zaświadczenia lekarskiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).

- po okazaniu dokumentu potwierdzającego przysługujące im uprawnienia.

 

 

Najczęściej zadawane pytania

 

 

Żeby przybliżyć Ci prawa pacjenta, przedstawiamy wybrane najważniejsze zagadnienia i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeżeli jesteś zainteresowany poszerzeniem swojej wiedzy na ten temat, znajdziesz ją w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta lub ustawie o działalności leczniczej, a także na stronach instytucji nadzorujących przestrzeganie praw pacjenta (patrz podstawy prawne).

 
Masz prawo wyrażenia zgody na zaproponowane leczenie lub zgłoszenie sprzeciwu. Dowiedz się kiedy i w jaki sposób możesz to zrobić.
Kiedy dziecko może nie wyrazić zgody na proponowane leczenie? Czy może bez opieki korzystać ze świadczeń? Tu znajdziesz odpowiedź.
Dowiedz się, kto może uzyskać informacje o stanie Twojego zdrowia.
Kiedy, w czasie korzystania z pomocy medycznej przez Ciebie, ma prawo być obecna bliska Ci osoba? Czy możesz odmówić obecności innych osób? Zapoznaj się ze swoimi prawami.
Dokumentacja medyczna prowadzona przez świadczeniodawcę (w przychodni, szpitalu, poradni) jest jego własnością, jednak masz pełne prawo wglądu w nią. Zapoznaj się z zasadami dostępu do dokumentacji leczenia.
Każdy ma prawo oczekiwać poszanowania swoich praw. Jeżeli uważasz, że zostałeś niewłaściwie potraktowany w placówce, która świadczy usługi w ramach umowy z NFZ, możesz złożyć skargę do Funduszu.
Niektórym pacjentom przysługują uprawnienia szczególne takie jak np. bezpłatne leki, korzystanie ze świadczeń bez skierowania, czy też pobyt w sanatorium. Sprawdź komu one przysługują.
Wykaz aktów prawnych, w których mowa jest o prawach pacjenta.
 
 
 
 
 
 
Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (na podstawie art. 24, 24a 24b, 24c i 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) mają:
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci,
 • żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
- po okazaniu dokumentu potwierdzającego przysługujące im uprawnienia.

 

 

W przypadku ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej, skierowanie nie jest wymagane do świadczeń (na podstawie art. 57 ust. 2 w/w ustawy):

1) ginekologa i położnika;
2) dentysty;
3) wenerologa;
4) onkologa;
5) psychiatry;
6) dla osób chorych na gruźlicę;
7) dla osób zakażonych wirusem HIV;
8) dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów;
9) dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
10) dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego;
11) dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
12) dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.