Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów


Skierowania na badania laboratoryjne, konsultacyjne oraz badania dodatkowe wydawane są na podstawie prawidłowo wypełnionego skierowania wydanego przez placówkę dydaktyczną zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. poz. 1651).
Na badanie lekarskie student/uczeń/kandydat do szkoły powinien zgłosić się z:

  1. Wypełnionym skierowaniem pisemnym ze szkół ponadgimnazjalnych (maksymalnie3), w których uczeń ma zamiar rozpocząć naukę.
  2. Rodzicem lub opiekunem prawnym – w przypadku osoby poniżej 18 roku życia. W przypadku zgłoszenia się do ośrodka bez rodzica/opiekuna prawnego winien posiadać pisemną zgodę na przeprowadzenie badania (oświadczenie pobierz tutaj).
  3. Dokumentem tożsamości (aktualną legitymacją szkolną, dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem).
  4. Kserokopią dokumentacji medycznej w przypadku chorób przewlekłych (karty informacyjne ze szpitala lub dokumentacja z leczenia w poradni specjalistycznej).


Art. 21a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175) stanowi, że „pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzanych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki.