Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

 

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

w zakresie badań medycyny pracy

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach informuje, że w dniu 16 grudnia 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2255). Art. 1 pkt 2 i 26 ww. ustawy zmienia w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) terminy wykonania zawieszonych obowiązków w sprawie badań lekarskich pracowników.

Aktualne zasady przeprowadzania badań w zakresie medycyny pracy w czasie stanu epidemii:

  1. Zawiesza się wykonywanie badań okresowych na czas stanu epidemii, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r. Pracodawca nie jest również zobowiązany do wydania pracownikowi skierowania na badania lekarskie.
  2. Zawiesza się wykonywanie badań lekarskich kierowców wykonujących przewóz drogowy na czas epidemii, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r.
  3. Po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych badań, o których mowa w pkt. 1 i 2, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania stanu epidemii.
  4. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu epidemii.
  5. Badania wstępne i kontrolne może przeprowadzić i wydać orzeczenie lekarskie inny lekarz (w przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzania badania wstępnego lub kontrolnego). W takim przypadku orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu epidemii, a pracodawca kieruje pracownika na badania wstępne lub kontrolne. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza będzie wydane w formie zaświadczenia lekarskiego na druku Mz/L-1.

Podstawa prawna: Art. 12a i art. 31m ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).

 

 

W związku ze wznowieniem od 15 czerwca 2020 r. wykonywania badań wstępnych i kontrolnych dla pracowników oraz kierowców, uczniów i studentów, informujemy, że tok postępowania wygląda następująco:

  • Pracodawca daje pracownikowi skierowanie na badania profilaktyczne do Poradni Medycyny Pracy;
  • Pracownik kontaktuje się telefonicznie w celu ustalenia terminu i godziny wizyty w Poradni MP oraz omówienia szczegółów dotyczących badań.

     

Podane godziny oraz inne szczegóły dotyczące badań w Poradni Medycyny Pracy w okresie pandemii mogą ulec zmianie. Prosimy o zaglądanie na naszą stronę.