ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

 

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

w zakresie badań Medycyny Pracy

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach informuje, że w dniu 16 grudnia 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2255). Art. 1 pkt 2 i 26 ww. ustawy zmienia w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) terminy wykonania zawieszonych obowiązków w sprawie badań lekarskich pracowników.

 

Aktualne zasady przeprowadzania badań w zakresie medycyny pracy w czasie stanu zagrożenia epidemicznego:

 

  1. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych badań i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania stanu epidemii.
  2. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu epidemii.
  3. Badania wstępne i kontrolne może przeprowadzić i wydać orzeczenie lekarskie inny lekarz (w przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzania badania wstępnego lub kontrolnego). W takim przypadku orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu epidemii, a pracodawca kieruje pracownika na badania wstępne lub kontrolne. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza będzie wydane w formie zaświadczenia lekarskiego na druku Mz/L-1.

 

Wzór skierowania na badania w zakresie Medycyny Pracy: Skierowanie_na_badanie_lekarskie_wstepne_okresowe_kontrolne.pdf

Wzór umowy na badania w zakresie Medycyny Pracy: Umowa na badania MP.doc

Cennik badańCennik Medycyny Pracy.pdf (Uwaga: Cennik dotyczy wyłącznie usług realizowanych w przypadku zawarcia umowy na świadczenia z zakresu Medycyny Pracy).