Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

ZOZ Ropczyce

 

 

rehabilitacja_011


Świadczenia opieki zdrowotnej z rehabilitacji leczniczej wykonywane są bezpłatnie w ramach umowy z NFZ w dwóch lokalizacjach:

w następujacych zakresach:

 

Kierownik Działu Rehabilitacji Leczniczej: mgr Lucyna Litwicka-Chmura

 

 

Zasady rejestracji na świadczenia rehabilitacji leczniczej

 

Na każdy rodzaj usług w ramach rehabilitacji leczniczej konieczne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wystawione w formie elektronicznej. Zarejestrować można się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie na podstawie podanego kodu dostępu do e- skierowania i podania numeru PESEL (osoby której skierowanie dotyczy). Po weryfikacji skierowania w systemie osoba rejestrująca podaje propozycję terminu realizacji danego świadczenia. Po akceptacji podanej propozycji i zarejestrowaniu, dana osoba jest już w kolejce oczekujących na dane świadczenie.

 

Terminy realizacji świadczeń lekarskiej opieki rehabilitacyjnej, fizjoterapii ambulatoryjnej i w warunkach domowych, czy świadczeń w ramach ośrodków dziennych zależne są od:

- ilości osób oczekujących na dane świadczenie;

- ilości zakontraktowanych usług w POW Narodowego Funduszu Zdrowia;

- zasobów jakie posiadamy tj. ilości personelu medycznego oraz możliwości lokalowo - sprzętowych.

 

Okres oczekiwania poszczególnych osób oczekujących na dane świadczenie różni się od siebie ze względu na:

 • posiadane przez daną osobę uprawnienia do uzyskania świadczeń medycznych poza kolejnością, w tym osoby:

- Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;

- inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci;

- uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;

- Kobiety w ciąży;

- Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

- działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;

- osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

 

Przy rejestracji należy okazać oryginał dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia w celu skopiowania go przez nas i dołączenia do prowadzonej dokumentacji). Jeżeli osób uprawnionych jest więcej, dla nich też tworzymy listę oczekujących w celu zapewnienia im równego dostępu do świadczeń;

 • kategorię medyczną którą określa lekarz w skierowaniu. Osoba posiadająca skierowanie pilne, cito (w tym osoba po urazie, po leczeniu szpitalnym, po zabiegu wymiany stawu, po świeżym udarze, w zaostrzeniu choroby przewlekłej itp.) umieszczana jest w kolejce oczekujących przed innymi osobami oczekującymi i z tego powodu krócej czeka na daną usługę. Jeżeli w międzyczasie pojawiają się zwolnione zasoby tym osobom dajemy możliwość skorzystania wcześniej, proponując telefonicznie nowy termin. Posiadany przez daną osobę status pacjenta stabilny (przewlekły) nie daje możliwości skrócenia przez nas okresu oczekiwania w kolejce oczekujących.

Jeżeli stan zdrowia osoby oczekującej pogorszy się w międzyczasie i lekarz (ten sam który kierował na rehabilitację lub inny) wystawi następne skierowanie zmieniające kategorię medyczną na pilną, osoba taka może dostarczyć do nas to skierowanie, a my mamy wtedy prawo do zmiany terminu na wcześniejszy.

 

Terminy realizacji świadczeń różnią się u poszczególnymi świadczeniodawców. Pacjentom którzy przy wyborze świadczeniodawcy kierują się tylko jednym kryterium, jakim jest okres oczekiwania na zabiegi doradzamy, aby po otrzymaniu skierowania i przed zarejestrowaniem go w naszym Dziale Rehabilitacji sprawdzili na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia jakie są pierwsze wolne terminy (kolejki oczekujących) w poszczególnych zakładach, gabinetach rehabilitacji w wybranej miejscowości. Każda osoba posiadająca skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na świadczenie rehabilitacji leczniczej ma prawo do skorzystania z usług dowolnego świadczeniodawcy na terenie kraju, który na daną usługę posiada umowę z NFZ.

 

Na podstawie jednego skierowania, pacjent może wpisać się wyłącznie na jedną listę oczekujących. Pacjent ma obowiązek powiadomić personel działu o rezygnacji z wizyty. Pacjent, który nie stawił się u świadczeniodawcy w wyznaczonym terminie udzielania świadczeń będzie skreślony z listy oczekujących. Przywrócenie na listę oczekujących możliwe jest na wniosek pacjenta nie później niż w terminie 7 dni od ustania przyczyny niezgłoszenia się i po udokumentowaniu, iż niezgłoszenie nastąpiło z powodu siły wyższej.

 

Skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej należy zarejestrować do 30 dni od daty wystawienia. Lekarz nie musi zlecać w nim zabiegów, ale jeżeli to zrobi proponowany termin realizacji nie jest od nich zależny. Rejestrujemy na wizytę fizjoterapeutyczną w czasie której mgr fizjoterapii po badaniu Pacjenta, ocenie jego stanu funkcjonowania i po przeprowadzeniu wywiadu chorobowego ustala indywidualny plan terapii, a w nim: termin rozpoczęcia (max do 14 dni od wizyty) ,rodzaj zabiegów, ich częstotliwość i ilość dni zabiegowych (max 10 dni w cyklu). Po realizacji cyklu Pacjent otrzymuje od fizjoterapeuty zaświadczenie "Informacja do lekarza kierującego o zrealizowanych zabiegach fizjoterapeutycznych".

 

Dział Rehabilitacji Leczniczej wyposażony jest w wysokiej klasy urządzenia do kinezyterapii oraz aparaturę do zabiegów fizykalnych. Pomieszczenie  zabiegowe oraz węzły sanitarno-higieniczne dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Aby stworzyć pacjentom takie warunki zainwestowaliśmy środki własne oraz uzyskaliśmy wsparcie finansowe z Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

logo powiatlogo uelogo pfron

 

 

kafelek diagnostykaDiagnostyka stanowi jedną z najważniejszych dziedzin współczesnej medycyny - dzięki zastosowaniu specjalistycznego sprzętu i badań laboratoryjnych możliwe jest wczesne wykrycie i wyleczenie wielu groźnych chorób. W ZOZ Ropczyce zapewniamy szeroki zakres badań diagnostycznych od prostych analiz laboratoryjnych, przez bardziej skomplikowaną diagnostykę ambulatoryjną jak EKG czy endoskopia, po zaawansowane badania tomografii komputerowej.

 

Badania diagnostyczne wykonujemy w pracowniach:

 • Pracownia gastroskopii i kolonoskopii,
 • Pracownia prób wysiłkowych,
 • Pracownia audiometryczna,
 • Pracownia elektrokardiografii,
 • Pracownia spirometrii,
 • Pracownie USG,
 • Pracownia EMG (Mieści się na II piętrze szpitala w Sędziszowie Młp., obok Oddziału Neurologicznego. Zapisy do lekarza wykonującego badania pod nr tel. 17 2220 846.),
 • Dział Radiologii i Diagnostyki Obrazowej (RTG i Tomografia Komputerowa),
 • Dział Diagnostyki Laboratoryjnej.

 

W ZOZ Ropczyce wykonywane są również odpłatne badania i inne usługi medyczne. Cennik tych usług zawarty jest w pliku: Cennik_uslug_medycznych.pdf.

 

 

 

W trosce o wysoki poziom naszych świadczeń prosimy o wypełnienie ankiety satysfakcji pacjenta:

Ankieta_oceny_zadowolenia_klienta_DDL.pdf

 

kafelek poz

telefonTelefony rejestracji Przychodni Rejonowej w Ropczycach do lekarzy: 

 • Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ): 
  17 2218 594,   17 2231 721,   17 2231 746 
 • Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Poradnia "D"): 17 2231 702 

W sprawie szczepień dzieci zdrowych, proszę dzwonić na numery telefonów służbowych pielęgniarek Poradni POZ - "D" w godz. 11:00 - 14:00:

 • 600 069 581 - Elżbieta Duliban,
 • 510 535 935 - Małgorzata Pichla,
 • 662 766 985 - Maria Urbanek.

 

telefon

Telefony rejestracji ogólnej Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Młp., ul. 3 Maja 2:

 • 17 2220 850 (Poradnia ogólna) i 17 2216 662 (Poradnia Chirurgiczna i Urazowo-Ortopedyczna).

 

Telefony do pozostałych placówek POZ (filii Przychodni Rejonowych) znajdziesz w dziale KONTAKT.

 

  

kafelek harmonogram godzin pracy lekarzy

 

 

Wykaz godzin pracy lekarzy POZ w ZOZ Ropczyce: PoradniePOZ.pdf

 

 

W celu wyboru lub zmiany lekarza, pielęgniarki i położnej, wypiełnij i dostarcz do naszych przychodni Deklarację wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ.

 

W trosce o wysoki poziom naszych świadczeń prosimy o wypełnienie ankiet satysfakcji pacjenta: Ankieta_Przychodnia.pdf oraz Ankieta satysfakcji kobiet z opieki okołoporodowej.pdfZachęcamy do wypełniania ankiet online.


 

Świadczenia zdrowotne w rodzaju "Podstawowa Opieka Zdrowotna" w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz
 • w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego

w przypadkach nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, które nie są stanem nagłym

 • w budynku Przychodni Rejonowej  w Ropczycach, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54 (wejście Poradni dla Dzieci), tel. 17 2231 742,
 • w budynku przy ul. Wyspiańskiego 14 w Sędziszowie Młp., tel 17 2220 856.

 

kafelek psim 

Podkarpacki System Informacji Medycznej (w skrócie PSIM) to rozwiązanie teleinformatyczne, którego głównym zadaniem jest gromadzenie, analiza i udostępnianie zasobów cyfrowych z udzielonymi lub planowanymi świadczeniami opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia.

W ramach projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej udostępniane są usługi internetowe. Należą do nich:

 • e-Informacja  zadaniem tej e-Usługi jest udostępnienie informacji o podmiotach leczniczych uczestniczących w projekcie, zakresach i dostępności świadczeń zdrowotnych realizowanych przez te podmioty oraz innych ważnych informacji z zakresu opieki zdrowotnej. W ramach tej e-Usługi pacjentom udostępniany jest m.in. Informator o usługach medycznych oraz Wyszukiwarka usług medycznych. 
 • e-Rejestracja – zadaniem tej e-Usługi jest umożliwienie, pacjentowi posiadającemu konto PISM, elektroniczne zarejestrowanie się na wybrane usługi medyczne udostępniane przez podmioty lecznicze. Lista tych podmiotów jest dostępna na portalu PSIM. Posiadający konto może śledzić na bieżąco statusy wszystkich wykonanych rejestracji.

 

psim3

Aby skorzystać z usługi e-Rejestracja należy wykonać następujące kroki:

Krok 1. Zarejestrować nowe konto, na portalu PSIM. Po wprowadzeniu wymaganych danych rejestracyjnych, system wyśle informację z potwierdzeniem założenia konta i procedurą pierwszego logowania. Założone konto jest nieaktywne.


Krok 2. Aby konto było aktywne, należy udać się do jednego podmiotów leczniczych zintegrowanych z Systemem PSIM (w szczególności do Rejestracji we wszystkich jednostkach ZOZ Ropczyce), celem potwierdzenia tożsamości pacjenta dla konta PSIM. Należy przedstawić dokument zawierający zdjęcie, imię i nazwisko oraz identyfikator PESEL (np. dowód osobisty) lub w przypadku cudzoziemca dokument potwierdzający jego kraj pochodzenia, oraz stosowany identyfikator pacjenta w kraju pochodzenia lub numer dokumentu tożsamości. Po potwierdzeniu tożsamości pacjenta, konto jest już aktywne i można używać wszystkich funkcjonalności portalu PSIM.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie https://psim.podkarpackie.pl

 • Elektroniczny Rekord Pacjenta (w skrócie ERP) – zadaniem tej e-Usługi jest zapewnienie wymiany informacji o dokumentacji medycznej pacjentów pomiędzy jednostkami opieki zdrowotnej uczestniczącymi w projekcie. Umożliwia ona wyszukiwanie i wymianę indywidualnej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pacjentów. Ta e-Usługa dostępna jest wyłącznie dla pracowników służby zdrowia posiadających określone uprawnienia.
 • Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych (w skrócie RRDR) – celem tej e-Usługi jest gromadzenie i udostępnianie istotnych danych medycznych o pacjentach objętych PSIM oraz zasobach istotnych z punktu widzenia ratownictwa medycznego. Ta e-Usługa dostępna jest wyłącznie dla pracowników służby zdrowia oraz pracowników instytucji zajmujących się lub świadczącym usługi w zakresie ratownictwa medycznego, posiadających określone uprawnienia.
 • Elektroniczna Platforma Współpracy ZOZ (w skrócie EPWZOZ) – jej zadaniem jest umożliwienie przekazywania elektronicznych zleceń do uczestniczących w projekcie jednostek opieki zdrowotnej oraz odbiór wyników tych zleceń. Ta e-Usługa dostępna jest dla pracowników służby zdrowia posiadających określone uprawnienia.
 • Elektroniczna Platforma Nadzoru (w skrócie EPN) – jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie wymiany informacji pomiędzy jednostkami opieki zdrowotnej a organami je nadzorującymi i koordynującymi politykę zdrowotną w regionie, np. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

kafelek medycyna pracy

 

Poradnia Medycyny Pracy jest jednostką podstawową służby medycyny pracy powołana w celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania, a także w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

Poradnia Medycyny Pracy mieści się w Przychodni Rejonowej w Ropczycach, ul. Wyszyńskiego 54 na II piętrze w pokoju 222 i 224.

Rejestracja do Medycyny Pracy - telefonicznie w godzinach pracy poradni:

 • gabinet nr 222, tel. 17 2231 732 - od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 14:25
 • gabinet nr 224, tel. 17 2231 711 od poniedziałku do piątku w godz. 7:25 - 14:25 oraz w środy do godz. 18:00.

Kontakt w sprawie zawarcia umowy na świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej:

 • tel. 17 2231 714, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

W Poradni Medycyny Pracy przyjmują następujący lekarze:

 • lek. med. Agnieszka Kania,
 • lek. med. Anna Pszeniczna.

 

Organem kontrolującym podstawową służbę medycyny pracy jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

Zadania Służby Medycyny Pracy wykonują lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i inne osoby o kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby. Osoby realizujące te zadania przy wykonywaniu czynności zawodowych są niezależne od pracodawców, pracowników i ich przedstawicieli oraz innych podmiotów, na których zlecenie realizują zadania tej służby.

 

 

zpo_rece

ul. Wyspiańskiego 14, 39-120 Sędziszów Młp.
tel. 17 2220 853
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji, oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także prowadzi edukację zdrowotną tych osób i członków ich rodzin.

 

W zakładzie pacjent przebywa czasowo.  Zakład w ramach świadczonych usług współpracuje ze szpitalem opieki krótkoterminowej, ze świadczeniodawcami podstawowej opieki zdrowotnej i placówkami pomocy społecznej.

Odbiorcami świadczeń są przede wszystkim osoby wymagające stałej, długoterminowej opieki i pielęgnacji, z dużymi deficytami samoobsługi i samoopieki, osoby mające określone problemy zdrowotne.

 

Personel ZPO w Sędziszowie Młp.:

Kierownik zakładu mgr Marta Król - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego - przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.30;

Lekarz prowadzący lek. med. Beata Pawłowska-Błachuta - specjalista chorób wewnetrznych, reumatolog, w trakcie specjalizacji z geriatrii;

mgr psychologii Agata Chmiel.

 

Pozostały personel medyczny: pielęgniarki - mgr pielęgniarstwa, licencjat pielęgniarstwa, specjalistki opieki długoterminowej,  anestezjologii i intensywnej opieki medycznej, resuscytacji krążeniowo-oddechowej (kursy ekg, opieki długoterminowej, opatrywania ran), 3 mgr fizjoterapii.

 

 

 

lokalizacja 

      ul. Wyspiańskiego 14

      39-120 Sędziszów Młp.

      e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

telefon

Gabinet Ordynatora 17 2220 841
Sekretariat 17 2220 840
Gabinet Lekarski 17 2220 842
Pielęgniarka Oddziałowa 17 2220 844
Dyżurka pielęgniarska 17 2220 843
Fax 17 2220 841

 

 

Oddział Neurologii mieści się na I piętrze Szpitala Powiatowego w jego skrzydle południowym. Oddział liczy 28 łóżek, w tym 4 łóżka intensywnego nadzoru. Obejmuje leczeniem pacjentów z chorobami układu nerwowego, w tym udary mózgu z zastosowaniem trombolizy dożylnej, padaczki, choroby zwyrodnieniowe, zespoły bólowe kręgosłupa, choroby nerwów obwodowych.

Oddział rozpoczął działalność 1.06.2009 roku. Rocznie hospitalizuje ok. 1300 pacjentów.

 

Opiekę nad pacjentami zapewniają: lekarze specjaliści neurologii, 19 pielęgniarek, w tym 2 ze specjalizacją, 18 z wyższym wykształceniem pielęgniarskim, rehabilitanci, psycholog, neurologopeda, technik elektrofizjologii, 5 salowych.

 

personel

Kadrę lekarską stanowią doświadczeni specjaliści neurolodzy:

 • lek. med. Grzegorz Chomont - Kierownik Oddziału Neurologii,
 • lek. med. Karolina Biały-Międlar,
 • lek. med. Barbara Murjas,
 • lek. med. Tomasz Garbacz
 • lek. med. Agnieszka Serafin-Wilga
 • lek. med. Agata Bodnar
 • lek. med. Natalia Lorenc

Oddziałem kieruje Kierownik Oddziału Neurologii lek. med. Grzegorz Chomont.
Kadrą pielęgniarską zarządza p.o. oddziałowej Maria Ochał - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego.

 

W zespole rehabilitacyjnym uczestniczą:

 • technik rehabilitacji Renata Szalacha,
 • mgr rehabilitacji Mariusz Hoedl,
 • mgr rehabilitacji Sławomir Hossa,
 • mgr Agata Chmiel - psycholog,
 • mgr Paulina Tylutki - neurologopeda.  

Info icon 

Oddział jest przyjazny pacjentowi. Sale chorych są przestronne, wyposażone nowocześnie, według wysokich standardów. W strukturze oddziału mieści się pracownia EEG, wyposażona w nowoczesną aparaturę umożliwiająca wykonywanie badań VideoEEG. Oddział ma możliwość wykonywania całodobowych badań tomograficznych w usytuowanej obok Pracowni TK Voxel.

Oddział zapewnia nowoczesny zakres i wysoki poziom świadczeń diagnostycznych, terapeutycznych, pielęgniarskich i rehabilitacyjnych zgodnych z obowiązujacymi standardami.

 

prawa pacjenta

 
 

 

Na stronach tego działu znajdziecie Państwo informacje na temat aktualnych przetargów ogłaszanych przez ZOZ Ropczyce oraz ich wyniki. W sprawach związanych z przetargami prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Wadium należy wpłacać na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podkarpacki, numer konta: 84 1130 1105 0005 2009 8420 0002.

 

Plan postępowań na rok 2019

Plan postępowań na rok 2020 

Plan postępowań na rok 2021Plan postępowań na rok 2021 - aktualizacja

Plan postepowań na rok 2022, Plan postępować na rok 2022 - aktualizacja

Plan postępowania na rok 2022 - aktualizacja z dnia 25.08.2022

Plan postępowania na rok 2022 - aktualizacja z dnia 14.09.2022

Plan postępowania na rok 2022 - aktualizacja z dnia 26.09.2022

Plan postępowania na rok 2022 - aktualizacja z dnia 18.10.2022

Plan postępowania na rok 2022 - aktualizacja z dnia 16.11.2022

PLAN ZAMÓWIEŃ 2023.pdfPlan zamówień 2023 - aktulizacja z dnia 03.04.2023.pdf

 

 

 

covid 19

 

Zespół Opieki Zdrowotnej informuje, że Szpital Powiatowy w Sędziszowie Małopolskim im. Św. O. Pio, przy ul. Wyspiańskiego 14, jest szpitalem węzłowym, wykonującym szczepienia przeciw COVID dla personelu własnego i zewnętrznych podmiotów medycznych.

 

 • Koordynator ds. szczepień przeciw Covid: Wioletta Cebula
 • Kontakt mailowy w sprawie szczepień Covid: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zgoda_na_przetwarzanie_danych.pdf

 

Dane kontaktowe w sprawie szczepień znajdują się w artykułach poniżej.

   

banner ramkowy szczepimysie

  

 

logo niepelnospr​ Deklaracja dostępności powiekszanie tekstu

 

 

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności