Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Ropczyce, dnia 09.03.2023 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH -

DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ, DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I NIEOBRAZOWEJ, 

KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH DLA POTRZEB ZOZ W ROPCZYCACH

Z DNIA 09.03.2023 r.

 

działając na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)

DYREKTOR ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w ROPCZYCACH, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54, zaprasza do uczestnictwa w konkursie i składania ofert w zakresach wymienionych w załączonych niżej zestawach dokumentów.

Szczegóły i załączniki: