Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Ropczyce, dnia 18.06.2021 r.

 

 

 

Standard organizacyjny teleporady w ramach POZ

Standard organizacyjny teleporady w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej

w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

 

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami.

     Rejestracja telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 18.00.

     W Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach w ramach świadczeń udzielających w Podstawowej Opiece Zdrowotnej Pacjenci mają dostęp do:

 • Porady udzielonej w warunkach ambulatoryjnych
 • Porady udzielonej w warunkach domowych
 • Porady udzielonej przy wykorzystaniu dostępnych systemów łączności tj. teleporady

PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z TELEPORADY

1.   Teleporady w POZ są udzielane przez lekarzy, pielęgniarki, położne w zakresie ich kompetencji:

       1.1. są bezpłatne,

     1.2. skorzystać mogą Pacjenci, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej w SP ZOZ   Ropczyce,

1.3.   teleporady są udzielane przy pomocy telefonicznego systemu łączności; w celu umówienia teleporady Pacjent powinien skontaktować się z placówką, w której ma złożoną deklarację wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej poz,

1.4. teleporadę można również umówić za pośrednictwem osoby trzeciej,

1.5. teleporady są udzielane w godzinach pracy placówki poz,

1.6. teleporada powinna być zrealizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się Pacjenta do podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności, osobistej lub w późniejszym terminie ustalonym w porozumieniu z Pacjentem lub jego opiekunem ustawowym,

1.7. teleporada powinna być zapewniona Pacjentowi w sposób umożliwiający nawiązanie połączenia bez zbędnej zwłoki.

2. Pacjent bez względu na sam fakt teleporady, w przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, zobowiązany jest niezwłocznie udać się do najbliższej placówki medycznej, lub skontaktować się z numerem alarmowym 112, w celu wezwania pogotowia ratunkowego.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Świadczeniodawcy, takich jak awaria urządzeń lub systemów komunikacji czy brak dostępności lekarza, który miał udzielić teleporady, Świadczeniodawca niezwłocznie uzgadnia z Pacjentem nowy termin teleporady.

NUMERY TELEFONÓW DO REJESTRACJI

 1. Przychodnia POZ Ropczyce – centrala: 17 22 18 616, 17 22 18 617, 17 22 18 618,

Numery bezpośrednie - 17 22 18 594, 17 22 31 754, 17 22 31 746, 17 22 31 702

 1. Przychodnia POZ Sędziszów Małopolski – 17 22 20 850, 17 22 12 670
 2. Filia POZ Będziemyśl – 17 22 26 018
 3. Filia POZ Bystrzyca – 17 22 21 476
 4. Filia POZ Czarna Sędziszowska – 17 745 56 36
 5. Filia POZ Iwierzyce – 17 22 21 003
 6. Filia POZ Lubzina – 17 22 12 124
 7. Filia POZ Niedźwiada – 17 22 13 323
 8. Filia POZ Zagorzyce – 17 22 26 129
 9. Filia POZ Armii Krajowej – 17 22 31 129
 10. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna: Ropczyce – 17 22 31 742:
 11. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna: Sędziszów Młp. - 17 22 20 856

Osoba rejestrująca Pacjenta na wizytę (telefonicznie lub osobiście) rozpoznaje potrzebę zdrowotną Pacjenta, weryfikuje możliwość udzielania świadczenia, wpisuje do terminarza przyjęć oraz informuje Pacjenta o dniu i godzinie teleporady oraz prosi o podanie kontaktu telefonicznego.

REALIZACJA TELEPORADY

Osoba udzielająca świadczenia jest zobowiązana do trzykrotnej próby nawiązania kontaktu z Pacjentem w ustalonym terminie, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady. W sytuacji gdy brak kontaktu z Pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem a Pacjent zobowiązany jest do ponownego kontaktu z Rejestracją.

Teleporada następuje po przeprowadzeniu ankiety tożsamości Pacjenta. Personel medyczny zadaje Pacjentowi pytania weryfikujące tożsamość np. PESEL, adres zamieszkania, czy jest ktoś upoważniony do dostępu do dokumentacji medycznej lub informacji o stanie zdrowia, czy Pacjent korzystał ze świadczeń w innej poradni w ramach naszej placówki.

W ramach teleporady lekarz/pielęgniarka/położna poz dokonuje oceny stanu Pacjenta (na podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej), ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista (stacjonarna), wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne – o czym informuje Pacjenta.

Istnieje możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z Pacjentem, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia Pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady – okoliczność ta będzie ustalona w porozumieniu z Pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

W uzasadnionych przypadkach personel medyczny może wystawić e-skierowanie, e -receptę, e-zwolnienie lekarskie, e-zlecenie na wyroby medyczne, zleca badania laboratoryjne lub obrazowe, interpretuje wyniki badań dostępnych w dokumentacji medycznej, udziela informacji na temat przyjmowanych leków.

Personel medyczny w oparciu o przeprowadzony wywiad oraz dokumentacje medyczną może skierować Pacjenta na wizytę stacjonarną.

Osoba udzielająca teleporady dokonuje adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

Przed zakończeniem teleporady lekarz/pielęgniarka/położna poz podsumowuje przeprowadzoną teleporadę i weryfikuje, czy przekazane zalecenia są dla Pacjenta zrozumiałe. W przypadku zgłoszenia przez Pacjenta jakichkolwiek wątpliwości – wyjaśnia je.

REALIZACJA E-RECEPTY

Jeśli podczas teleporady personel medyczny wystawia e-receptę, Pacjent otrzymuje SMS-a z 4 cyfrowym kodem PIN umożliwiającym zrealizowanie e-recepty w aptece bądź też 4-cyfrowy kod PIN jest podawany Pacjentowi już w trakcie teleporady. Wystawioną e-receptę można zrealizować w dowolnej aptece, podając otrzymany numer PIN oraz numer PESEL. Leki z e-recept można wykupić w różnych aptekach. Nie trzeba szukać apteki, która będzie miała (lub zamówi) wszystkie przepisane leki. Można kupić część leków w jednej aptece, a część w drugiej. Jest to duże ułatwienie, jeśli zależy Pacjentowi na niższej cenie leku lub jeśli Pacjent jest w podróży.

Należy jednak pamiętać, że wszystkie przepisane opakowania jednego leku trzeba wykupić w tej samej aptece, w której wykupiono pierwsze opakowanie. Można rozłożyć ten zakup w czasie i najpierw kupić tylko jedno opakowanie, a dopiero po jakimś czasie kolejne. Jednak po to kolejne opakowanie leku należy przyjść do tej apteki, w której kupiono pierwsze. Inna apteka go nie sprzeda.

REALIZACJA E-SKIEROWANIA

Jeśli podczas teleporady personel medyczny wystawia e- skierowanie, Pacjent otrzymuje SMS z 4 cyfrowym kodem PIN bądź też 4-cyfrowy kod PIN jest podawany Pacjentowi już w trakcie teleporady. Wystawione e-skierowanie można zarejestrować osobiście lub telefonicznie u wybranego Świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w zakresie objętym skierowaniem podając 4-cyfrowy kod i PESEL.

SPOSÓB REALIZACJI E-ZWOLNIENIA

Lekarz elektronicznie wystawia i podpisuje e-zwolnienie. W przypadku gdy pracodawca (płatnik składek) nie ma profilu na Platformie Usług Elektronicznych (lekarzowi podpowie to system), Pacjent otrzymuje wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego, wraz z jego podpisem i pieczątką. W takiej sytuacji należy samemu dostarczyć zwolnienie lekarskie do pracodawcy w ciągu 7 dni.

REALIZACJA E-ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE

Jeśli podczas teleporady personel medyczny wystawia e-zlecenie na wyroby medyczne, Pacjent otrzymuje przez telefon lub SMS-a numer zlecenia, który uprawnia do zrealizowania tego zlecenia w dowolnie wybranej placówce aptecznej lub w sklepie medycznym.

REALIZACJA ZLECEŃ DODATKOWYCH

W przypadku zlecenia badań dodatkowych tj. laboratoryjnych, badań EKG, zleceń dla pielęgniarki, wykonania iniekcji, lekarz poz wystawia zlecenia w programie informatycznym przychodni a zlecenia są realizowane w gabinecie zabiegowym.

AKTYWACJA INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA (IKP)

Internetowe Konto Pacjenta to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia, w której szybko i bezpośrednio można sprawdzić informacje o swoim zdrowiu:

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

Dzięki aktywacji Internetowego Konta Pacjenta (IKP), pacjent ma dostęp do swojej dokumentacji medycznej, w tym do:

 • E-recepty
 • E-skierowania
 • Wyników badań
 • Wypisu ze szpitala
 • Informacji o wysokości refundacji kupionych leków i innych produktów medycznych
 • Świadczeń realizowanych w ramach NFZ (na przykład przebytego zabiegu lub badania)
 • Wytycznych dotyczących zaleconej dawki leków
 • Informacji o zaplanowanych świadczeniach refundowanych przez NFZ (dot. np. wizyty u lekarza specjalisty czy planowanego terminu rehabilitacji)

Poprzez IKP Pacjent ma możliwość złożenia e-Deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ, a także może zapoznać się z obecnie aktywnymi deklaracjami.