Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Get Adobe Flash player

Ropczyce, dnia 11.07.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z DNIA 11.07.2017 r.

 

działając na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638)

 

DYREKTOR ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w ROPCZYCACH

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54

 

zaprasza do uczestnictwa w konkursie i składania ofert w zakresie udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych (w oddziale chorób wewnętrznych szpitala).

 

Wymagania opisane zostały w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert nr 28 z dnia 11.07.2017 r. Umowa na świadczenie usług zawarta zostanie na okres od 01.08.2017 r. do 31.03.2018 r.

Oferty należy składać w Sekretariacie ZOZ na formularzach ofertowych udostępnionych przez Udzielającego zamówienia do dnia 25.07.2017 r. do godz. 12:00 w zaklejonych kopertach, podpisanych imieniem, nazwiskiem oraz adresem oferenta, oznaczonych napisem: „Konkurs ofert nr 28 na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych”.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.07.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Udzielającego zamówienia, rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 27.07.2017 r. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Termin związania ofertą 30 dni.

 

Szczegóły i załączniki: