Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Get Adobe Flash player

Aktualności

Ropczyce, dnia 27.07.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NR 28 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54 informuje

o rozstrzygnięciu Konkursu nr 28 ogłoszonego w dniu 11.07.2017r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

 

Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych (w oddziale chorób wewnętrznych szpitala) wybrano ofertę:

Zbigniew Rudnicki

 

Ropczyce, dnia 19.07.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z DNIA 19.07.2017 r.

 

działając na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638)

 

DYREKTOR ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w ROPCZYCACH

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54

 

zaprasza do uczestnictwa w konkursie i składania ofert w zakresie udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii (w oddziale chirurgicznym ogólnym szpitala).

Wymagania opisane zostały w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert nr 29 z dnia 19.07.2017 r. Umowa na świadczenie usług zawarta zostanie na okres od 28.08.2017 r. do 31.03.2018 r.

Oferty należy składać w Sekretariacie ZOZ na formularzach ofertowych udostępnionych przez Udzielającego zamówienia do dnia 10.08.2017 r. do godz. 12:00 w zaklejonych kopertach, podpisanych imieniem, nazwiskiem oraz adresem oferenta, oznaczonych napisem: „Konkurs ofert nr 29 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Udzielającego zamówienia, rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 17.08.2017 r. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Termin związania ofertą 30 dni.

 

Szczegóły i załączniki:

 

Ropczyce, dnia 19.07.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z DNIA 19.07.2017 r.

 

działając na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638)

 

DYREKTOR ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w ROPCZYCACH

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54

 

zaprasza do uczestnictwa w konkursie i składania ofert w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich przez anestezjologa w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. od poniedziałku do czwartku w godzinach 15:00 - 7:25 dnia następnego, w piątek i dzień przedświąteczny w godzinach 15:00 – 7:00 w soboty w godzinach 7:00 - 7:00, w niedziele i święta w godzinach 7:00 – 7:25 dnia następneg.

Wymagania opisane zostały w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert nr 29 z dnia 19.07.2017 r. Umowa na świadczenie usług zawarta zostanie na okres od 28.08.2017 r. do 31.03.2018 r.

Oferty należy składać w Sekretariacie ZOZ na formularzach ofertowych udostępnionych przez Udzielającego zamówienia do dnia 10.08.2017 r. do godz. 12:00 w zaklejonych kopertach, podpisanych imieniem, nazwiskiem oraz adresem oferenta, oznaczonych napisem: „Konkurs ofert nr 30 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Udzielającego zamówienia, rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 17.08.2017 r. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Termin związania ofertą 30 dni.

 

Szczegóły i załączniki:

 

Ropczyce, dnia 11.07.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z DNIA 11.07.2017 r.

 

działając na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638)

 

DYREKTOR ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w ROPCZYCACH

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54

 

zaprasza do uczestnictwa w konkursie i składania ofert w zakresie udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych (w oddziale chorób wewnętrznych szpitala).

 

Wymagania opisane zostały w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert nr 28 z dnia 11.07.2017 r. Umowa na świadczenie usług zawarta zostanie na okres od 01.08.2017 r. do 31.03.2018 r.

Oferty należy składać w Sekretariacie ZOZ na formularzach ofertowych udostępnionych przez Udzielającego zamówienia do dnia 25.07.2017 r. do godz. 12:00 w zaklejonych kopertach, podpisanych imieniem, nazwiskiem oraz adresem oferenta, oznaczonych napisem: „Konkurs ofert nr 28 na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych”.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.07.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Udzielającego zamówienia, rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 27.07.2017 r. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Termin związania ofertą 30 dni.

 

Szczegóły i załączniki:

 

 

Szanowni Państwo,

 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia prowadzi prace nad rozwiązaniami informatycznymi mającymi poprawić opiekę zdrowotną, takimi jak elektroniczna dokumentacja pacjenta, e-recepta czy e-skierowanie.

Obecnie CSIOZ w ramach współpracy z Fundacją MY PACJENCI prowadzi konsultacje społeczne w ramach Projektu Razem dla Zdrowia, realizowanym przez Fundację. Pierwszy z badanych przez CSIOZ tematów to e-usługi, ze szczególnym uwzględnieniem e-recepty.

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, będącej częścią procesu wspomnianych wyżej konsultacji.

 

Ankieta, zbierająca opinie pacjentów i obywateli w zakresie e-zdrowia, e-recepty i poufności danych medycznych znajduje się pod linkiem: https://www.webankieta.pl/ankieta/280205/ankieta-dotyczaca-e-zdrowia.html